Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Advertisement
Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Deputy Minister Ranjan Ramanayake today said he was ready to prove that those in the United National Party (UNP), Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the Joint Opposition (JO) had been engaged in corruption during the recent past.    More...
Jul 22, 2018 02:04 pm
Dy fiaúldjl f,i úfoia .;jQ ldka;djla l=fõÜ .=jka f;dgqfmdf<a§ w;=reokaj we;s njg wef.a mjqf,a {d;Ska mjikjd'
jeä úia;r
Jul 21, 2018 10:15 pm
ksfhdacH wud;H rxcka rdukdhl úiska isÿ l<d hehs mejfik uqo,a jxpdjla iïnkaO kvq úNd.hla ms<sno mqj; fk;a f.disma wm
jeä úia;r
Jul 21, 2018 02:02 pm
Ôúf;a yefudagu ySk ;sfhkjd' tajd bIag lr.kak f.dvla wh lemlsÍï lrkjd' ´kEu ldka;djlg ;sfhk f,dl=u ySkhla ;uhs uõ
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Jul 17, 2018 09:39 am
n%s;dkH rdclSh mjqf,a ,dnd,;uhdjQ Æù l=urd fN!;siau lsÍu miq.sh i;s wka;fha is&y
jeä úia;r
Jun 26, 2018 02:07 pm
ishÆ rgj,g wod<j ,ndfok .=jka .uka n,m;% wjika ù we;s nj wd.uk ú.uk fomd&frac
jeä úia;r
Jun 23, 2018 08:35 am
ixl%uKsl ujqmshkaf.ka orejka fjkalsÍu ;ykï lrñka weußldkq ckdêm;s fvd
jeä úia;r
Jun 15, 2018 03:26 pm
<s|lg jegqKq orefjla ksremo%s;j fírd .kakd wdldrh oelafjk ùäfhdajla úfo
jeä úia;r
Jul 15, 2018 01:43 pm
Tn wjxl mqoa.,fhl= ùu muKla fkdj" Tn wjxl mqoa.,fhl= nj Tmamq l< hq;= hehs b;d,s lshukla ;
jeä úia;r
Jul 05, 2018 08:23 pm
f.j,a l=,s Kh" nexl= Kh" ì,a ^úÿ,sh" j;=r" .Eia" ⁣ÿrl;k ì,a& fm
jeä úia;r
Jun 21, 2018 10:14 pm
ixpdrhla i|yd b;d,shg udf.a ifydaoßhg wdrdOkd lsÍug ud is;=jo ta i|yd wjYH jk m%udKfha
jeä úia;r
Recent Articles
Jul 22, 2018 02:14 pm
ëjr l¾udka;fha fh§ isáh§ we;sjk yÈis wjia:djl§ m%fhdackhg .
jeä úia;r
Jul 22, 2018 02:12 pm
udr.ylkao l¿..Û jHdmD;sh c,dYfha msrjqï ux.,Hh iy rcrgg l÷rg tla lrk fudr.y
jeä úia;r
Jul 22, 2018 02:10 pm
u;ao%jH cdjdrïj,g jrolrejka ù urK oඬqju kshu ù nkaOkd.dr.; lr isák cdjdr
jeä úia;r
Jul 20, 2018 02:20 pm
reyqKq úYajúoHd,fha m<uq jif¾ wOHdmkh yeoEÍug meñKs 26 ye&uacu
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Jun 07, 2018 12:15 pm
miq.sh Èk wm Tng jd¾;d l<d b;d,sfha kj rchg m;a jQ iekska wud;H u;a;fhda ie,a&ugrav
jeä úia;r
May 10, 2018 12:03 am
/lshd .súiqu fyj;a contratto di lavo
jeä úia;r
Mar 25, 2018 11:39 am
úfoaY rgj,§ ñh.sh Y‍%S ,dxlslhkaf.a uD; foay furgg f.kajd .ekSfï§ f
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Derana Champion Stars
22-07-2018
Onna Ohe Menna Mehe (8)
22-07-2018
News 1st (10)
22-07-2018
2nd Test Day 3 Highlights - South Africa tour of Sri Lanka
22-07-2018
Hiru News 9.55 PM
22-07-2018
TV1 News English
22-07-2018
Govt. is trying to divide Sangha by bringing new legal drafts for monks
22-07-2018
Maayima
22-07-2018
Derana Little Star 9
22-07-2018
Thaththa (12)
22-07-2018
Sri Lankas Got Talent
22-07-2018
Hiru Mega Stars 2
22-07-2018
Rupavahini News
22-07-2018
Prithvi Maha Raja 19
22-07-2018
Shakthi TV News
22-07-2018
Poori Episode 01
22-07-2018
Hiru Star
22-07-2018
Deiyange Rate (27)
22-07-2018
Onna Ohe Menna Mehe Episode 08
22-07-2018
Maharaja Kansa Episode 66 Part 2
22-07-2018
Puri (01)
22-07-2018
Sirasa News 1st
22-07-2018
Maharaja Kansa Episode 66 Part 1
22-07-2018
Eka Diga Kathawak (12)
22-07-2018
Sooriya Naayo Episode 14
22-07-2018
Live at 7 News
22-07-2018
Chooti Doo -41
22-07-2018
Sanhida Pamula (26)
22-07-2018
Medi Sina
22-07-2018
Over The Shoulder Episode 01- Sanath Gunathilake
22-07-2018
Siyatha News 06.00 PM
22-07-2018
Derana News
22-07-2018
Hiru TV News
22-07-2018
Thathwika
22-07-2018
ITN News
22-07-2018
Kiruli Episode 21
22-07-2018
Maya Sakmana Episode 21
22-07-2018
Kadasuriduta Sirasa
22-07-2018
Mangala Nekatha
22-07-2018
Ada Mehemai
22-07-2018
Ada Derana Lunch Time News
22-07-2018
Suba dawasa
22-07-2018
Thathvika The Real Adventure Show
22-07-2018
Live at 12
22-07-2018
Happy Sunday
22-07-2018
My Family
22-07-2018
Sahanaya
22-07-2018
Derana 60 Plus
22-07-2018
Anyone Can Cook
22-07-2018
Dishum Dishum
22-07-2018
Daanna Pahak
22-07-2018
Sonduru Agnyaawa
22-07-2018
Paththare Wisthare
22-07-2018
Derana Aruna
22-07-2018
Siyatha Mul Pituwa
22-07-2018
Ada Dawasa
22-07-2018
Auto Vision
22-07-2018
Channel Time
21-07-2018
TV1 News English
21-07-2018
Rupavahini News
21-07-2018
Sandata Diwra Kiyannam - Episode 54
21-07-2018
Dialog Ridma Rathriya
21-07-2018
Miyuru Kalpana
21-07-2018
Live at 10.30 News
21-07-2018
News 1st (10)
22-07-2018
Live at 7 News
21-07-2018
Dream Star Season VIII
21-07-2018
Hiru News 9.55 PM
21-07-2018
Travel with Chatura
21-07-2018
Shakthi TV News
21-07-2018
Sooriya Naayo Episode 13
21-07-2018
Nathaliya (26)
21-07-2018
Pruthuvi Maharaja (18)
21-07-2018
Hiru Star
21-07-2018
Derana Dream Star 8
21-07-2018
Siyatha News 06.00 PM
21-07-2018
Maharaja Kansa Episode 65 Part 2
21-07-2018
Thaththa Ep 11
21-07-2018
Deiyange Ratey Episode 26
21-07-2018
Maharaja Kansa Episode 65 Part 1
21-07-2018
Derana Little Star 9
21-07-2018
Vesuvius Kandu Pamula (33)
21-07-2018
Eka Diga Kathawak (11)
21-07-2018
Chooti Doo - 40
21-07-2018
Sanhinda Pamula Episode 26
21-07-2018
News 1st (7)
21-07-2018
Medi Sina
21-07-2018
Cook With Fun
21-07-2018
Mahacharya Yauvanaya Episode 24
21-07-2018
Hiru TV News
21-07-2018
Derana News
21-07-2018
ITN News
21-07-2018
Kiruli Episode 20
21-07-2018
Ilandariya Sirasa TV
21-07-2018
Style Sirasa TV
21-07-2018
Issara Dawasaka Sirasa TV
21-07-2018
Sinhala News
News 1st (10)
22-07-2018
Hiru News 9.55 PM
22-07-2018
TV1 News English
22-07-2018
Rupavahini News
22-07-2018
English and Tamil news
Shakthi TV News
22-07-2018
Shakthi TV News
21-07-2018
Shakthi TV News
20-07-2018
Shakthi TV News
19-07-2018
Politics
Govt. is trying to divide Sangha by bringing new legal drafts for monks
22-07-2018
Maayima
22-07-2018
Pathikada
20-07-2018
Balaya
19-07-2018
Sinhala Films
Meeharakada Buruwada
26-08-2016
SUHADA KOKA
10-05-2016
Pawuru Walalu
03-07-2015
Selinage Walawwa
30-06-2015
Sri Lankan Entertainment
2nd Test Day 3 Highlights - South Africa tour of Sri Lanka
22-07-2018
Derana Little Star 9
22-07-2018
Sri Lankas Got Talent
22-07-2018
Hiru Mega Stars 2
22-07-2018
Reality Show
Derana Star City 30-06-2018
30-06-2018
Sri Lankas Got Talent
17-06-2018
Hiru Mega Stars 2 Episode 33
17-06-2018
Derana 60 Plus
05-06-2018
Musical Programme
Kapuge 70th
06-04-2016
Mobitel Live Shows
19-02-2016
Hiru Unplugged
19-02-2016
Enco Music Night
14-01-2016
Puri
Puri
22-07-2018
Puri
22-07-2018
Ilandari Hendewa
Ilandari Hendewa
19-07-2018
Ilandari Hendewa
18-07-2018
Ilandari Hendewa
17-07-2018
Ganga Langa Gedra
Ganga Langa Gedra
19-07-2018
Ganga Langa Gedra
19-07-2018
Ganga Langa Gedra
18-07-2018
Ganga Langa Gedra
17-07-2018
Raja Yogaya
Raja Yogaya
20-07-2018
Raja Yogaya
19-07-2018
Raja Yogaya
18-07-2018
Raja Yogaya
17-07-2018
Kanthoru Moru
Kanthoru Moru
19-07-2018
Kanthoru Moru
18-07-2018
Kanthoru Moru
18-07-2018
Kanthoru Moru
12-07-2018
Manavikawi
Manavikawi
20-07-2018
Manavikawi
20-07-2018
Manavikawi
19-07-2018
Manavikawi
19-07-2018
Dona Katharina
Dona Katharina
20-07-2018
Dona Katharina
19-07-2018
Dona Katharina
18-07-2018
Dona Katharina
17-07-2018
Thaththa
Thaththa
22-07-2018
Thaththa
21-07-2018
Thaththa
17-07-2018
Thaththa
15-07-2018
Eka Diga Kathawak
Eka Diga Kathawak
22-07-2018
Eka Diga Kathawak
21-07-2018
Eka Diga Kathawak
15-07-2018
Eka Diga Kathawak
14-07-2018
Mini Gan Daela
Mini Gan Daela
20-07-2018
Mini Gan Daela
19-07-2018
Mini Gan Daela
18-07-2018
Mini Gan Daela
17-07-2018
Thuththiri
Thuththiri
20-07-2018
Thuththiri
19-07-2018
Thuththiri
18-07-2018
Thuththiri
16-07-2018
Sooriya Naayo
Sooriya Naayo
22-07-2018
Sooriya Naayo
21-07-2018
Sooriya Naayo
15-07-2018
Sooriya Naayo
14-07-2018
Onna Ohe Menna Mehe
Onna Ohe Menna Mehe
22-07-2018
Onna Ohe Menna Mehe
22-07-2018
Onna Ohe Menna Mehe
15-07-2018
Onna Ohe Menna Mehe
08-07-2018
Uththama Purusha
Uththama Purusha
20-07-2018
Uththama Purusha
19-07-2018
Uththama Purusha
18-07-2018
Uththama Purusha
17-07-2018
Neela Pabalu
Neela Pabalu
20-07-2018
Neela Pabalu
19-07-2018
Neela Pabalu
18-07-2018
Neela Pabalu
17-07-2018
Prithvi Maha Raja
Prithvi Maha Raja
22-07-2018
Prithvi Maha Raja
21-07-2018
Prithvi Maha Raja
15-07-2018
Prithvi Maha Raja
14-07-2018
Feng Shui Gedara
Feng Shui Gedara
20-07-2018
Feng Shui Gedara
19-07-2018
Feng Shui Gedara
18-07-2018
Feng Shui Gedara
17-07-2018
Alu
Alu
20-07-2018
Alu
19-07-2018
Alu
18-07-2018
Alu
17-07-2018
Maya Sakmana
Maya Sakmana
22-07-2018
Maya Sakmana
21-07-2018
Maya Sakmana
15-07-2018
Maya Sakmana
14-07-2018
Kiruli
Kiruli
22-07-2018
Kiruli
21-07-2018
Kiruli
15-07-2018
Kiruli
14-07-2018
Dayabara Mithu
Dayabara Mithu
20-07-2018
Dayabara Mithu
19-07-2018
Dayabara Mithu
18-07-2018
Dayabara Mithu
17-07-2018
Awasan Inima
Awasan Inima
20-07-2018
Awasan Inima
19-07-2018
Awasan Inima
18-07-2018
Awasan Inima
17-07-2018
Kirilliyo
Kirilliyo
20-07-2018
Kirilliyo
19-07-2018
Kirilliyo
18-07-2018
Kirilliyo
17-07-2018
Waluka
Waluka
13-07-2018
Waluka
12-07-2018
Waluka
11-07-2018
Waluka
10-07-2018
Muthu Ahura
Muthu Ahura
20-07-2018
Muthu Ahura
19-07-2018
Muthu Ahura
18-07-2018
Muthu Ahura
17-07-2018
Sanhinda Pamula
Sanhinda Pamula
22-07-2018
Sanhinda Pamula
21-07-2018
Sanhinda Pamula
15-07-2018
Sanhinda Pamula
14-07-2018
Sithin Siyawara
Sithin Siyawara
20-07-2018
Sithin Siyawara
19-07-2018
Sithin Siyawara
17-07-2018
Sithin Siyawara
16-07-2018
Maa da Numbhamai
Maa da Numbhamai
16-07-2018
Maa da Numbhamai
12-07-2018
Maa da Numbhamai
11-07-2018
Maa da Numbhamai
10-07-2018
Sillara Samanallu
Sillara Samanallu
20-07-2018
Sillara Samanallu
19-07-2018
Sillara Samanallu
18-07-2018
Sillara Samanallu
17-07-2018
Deiyange Rate
Deiyange Rate
22-07-2018
Deiyange Rate
21-07-2018
Deiyange Rate
15-07-2018
Deiyange Rate
14-07-2018
Paara
Paara
20-07-2018
Paara
19-07-2018
Paara
18-07-2018
Paara
17-07-2018
Visuuviyas kandu Paa Mula
Visuuviyas kandu Paa Mula
21-07-2018
Visuuviyas kandu Paa Mula
15-07-2018
Visuuviyas kandu Paa Mula
14-07-2018
Visuuviyas kandu Paa Mula
08-07-2018
Batti
Batti
20-07-2018
Batti
19-07-2018
Batti
18-07-2018
Batti
17-07-2018
Ape Adare
Ape Adare
20-07-2018
Ape Adare
19-07-2018
Ape Adare
18-07-2018
Ape Adare
17-07-2018
Nethra
Nethra
20-07-2018
Nethra
19-07-2018
Nethra
18-07-2018
Nethra
17-07-2018
Sanda Eliya
Sanda Eliya
20-07-2018
Sanda Eliya
19-07-2018
Sanda Eliya
18-07-2018
Sanda Eliya
17-07-2018
Roda Thune Manamali
Roda Thune Manamali
12-07-2018
Roda Thune Manamali
11-07-2018
Roda Thune Manamali
10-07-2018
Roda Thune Manamali
09-07-2018
Shiwani
Shiwani
20-07-2018
Shiwani
19-07-2018
Shiwani
18-07-2018
Shiwani
17-07-2018
Sangeethe
Sangeethe
05-05-2018
Sangeethe
21-04-2018
Sangeethe
18-03-2018
Sangeethe
11-03-2018
Chooty Du
Chooty Du
22-07-2018
Chooty Du
21-07-2018
Chooty Du
15-07-2018
Chooty Du
14-07-2018
Nathaliya
Nathaliya
21-07-2018
Nathaliya
14-07-2018
Nathaliya
07-07-2018
Nathaliya
30-06-2018
Urumayaka Aragalaya
Urumayaka Aragalaya
20-07-2018
Urumayaka Aragalaya
19-07-2018
Urumayaka Aragalaya
18-07-2018
Urumayaka Aragalaya
17-07-2018
Thamath Adare Nathnam
Thamath Adare Nathnam
20-07-2018
Thamath Adare Nathnam
19-07-2018
Thamath Adare Nathnam
18-07-2018
Thamath Adare Nathnam
17-07-2018
Dankuda Banda
Dankuda Banda
20-07-2018
Dankuda Banda
19-07-2018
Dankuda Banda
18-07-2018
Dankuda Banda
17-07-2018
Ahas Maliga
Ahas Maliga
20-07-2018
Ahas Maliga
19-07-2018
Ahas Maliga
18-07-2018
Ahas Maliga
17-07-2018
Digvijaya
Digvijaya
20-07-2018
Digvijaya
19-07-2018
Digvijaya
18-07-2018
Digvijaya
17-07-2018
Kotipathiyo
Kotipathiyo
20-07-2018
Kotipathiyo
19-07-2018
Kotipathiyo
18-07-2018
Kotipathiyo
17-07-2018
Sandata Diwra Kiyannam
Sandata Diwra Kiyannam
21-07-2018
Sandata Diwra Kiyannam
20-07-2018
Sandata Diwra Kiyannam
15-07-2018
Sandata Diwra Kiyannam
07-07-2018
Maharaja Kansa
Maharaja Kansa
22-07-2018
Maharaja Kansa
22-07-2018
Maharaja Kansa
21-07-2018
Maharaja Kansa
21-07-2018
Obath Mamath Ayath
Obath Mamath Ayath
20-07-2018
Obath Mamath Ayath
19-07-2018
Obath Mamath Ayath
18-07-2018
Obath Mamath Ayath
17-07-2018
Chandra Nandini
Chandra Nandini
20-07-2018
Chandra Nandini
19-07-2018
Chandra Nandini
18-07-2018
Chandra Nandini
17-07-2018
Duwana Lamaya
Duwana Lamaya
20-07-2018
Duwana Lamaya
19-07-2018
Duwana Lamaya
18-07-2018
Duwana Lamaya
17-07-2018
Handaya
Handaya
20-07-2018
Handaya
19-07-2018
Handaya
18-07-2018
Handaya
17-07-2018
Vamana Yamaya
Vamana Yamaya
15-07-2018
Vamana Yamaya
08-07-2018
Vamana Yamaya
01-07-2018
Vamana Yamaya
24-06-2018
Heenayakda Me
Heenayakda Me
20-07-2018
Heenayakda Me
19-07-2018
Heenayakda Me
18-07-2018
Heenayakda Me
17-07-2018
Deweni Inima
Deweni Inima
20-07-2018
Deweni Inima
19-07-2018
Deweni Inima
18-07-2018
Deweni Inima
17-07-2018
Sidu
Sidu
20-07-2018
Sidu
19-07-2018
Sidu
18-07-2018
Sidu
17-07-2018
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
20-07-2018
Soorayangeth Sooraya
17-07-2018
Soorayangeth Sooraya
16-07-2018
Soorayangeth Sooraya
13-07-2018
Medisina
Medisina
22-07-2018
Medisina
21-07-2018
Medisina
15-07-2018
Medisina
14-07-2018
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
20-07-2018
Adarei Man Adarei
19-07-2018
Adarei Man Adarei
18-07-2018
Adarei Man Adarei
17-07-2018
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
21-07-2018
HathDinnath Tharu
14-07-2018
HathDinnath Tharu
23-06-2018
HathDinnath Tharu
16-06-2018
Me Adarayai
Me Adarayai
20-07-2018
Me Adarayai
19-07-2018
Me Adarayai
18-07-2018
Me Adarayai
17-07-2018
Dawase Agamika Owadana
Dawase Agamika Owadana
02-08-2017
Dawase Agamika Owadana
01-08-2017
Dawase Agamika Owadana
31-07-2017
Dawase Agamika Owadana
30-07-2017
Swapna
Swapna
20-07-2018
Swapna
19-07-2018
Swapna
18-07-2018
Swapna
17-07-2018
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
21-07-2018
Ridma Rathriya
15-07-2018
Ridma Rathriya
08-07-2018
Ridma Rathriya
01-07-2018
Ong Aataka Naataka
Ong Aataka Naataka
12-12-2017
Ong Aataka Naataka
11-12-2017
Ong Aataka Naataka
29-11-2016
Ong Aataka Naataka
16-10-2016
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
19-07-2018
Balumgala - Neth FM
18-07-2018
Balumgala - Neth FM
17-07-2018
Balumgala - Neth FM
16-07-2018
Little Star
Little Star
31-12-2017
Little Star
24-12-2017
Little Star
31-12-2016
Little Star
11-12-2016
Kopi Kade...
Kopi Kade...
20-07-2018
Kopi Kade...
13-07-2018
Kopi Kade...
06-07-2018
Kopi Kade...
29-06-2018
Atapattama...
Atapattama...
18-07-2018
Atapattama...
11-07-2018
Atapattama...
04-07-2018
Atapattama...
27-06-2018
Doramadalawa
Doramadalawa
16-07-2018
Doramadalawa
09-07-2018
Doramadalawa
02-07-2018
Doramadalawa
25-06-2018
Chat and Music
Chat and Music
21-07-2018
Chat and Music
13-07-2018
Chat and Music
06-07-2018
Chat and Music
30-06-2018
Copy Chat
Copy Chat
16-07-2018
Copy Chat
09-07-2018
Copy Chat
08-07-2018
Copy Chat
30-06-2018
Ladies Corner...
Ladies Corner...
22-07-2018
Ladies Corner...
22-07-2018
Ladies Corner...
21-07-2018
Ladies Corner...
21-07-2018
Sports
Inside Sport
18-02-2018
Inside Sport
29-10-2017
Inside Sport
10-09-2017
Inside Sport
07-08-2017
Dharma Deshana
poyaday
14-06-2018
poyaday
03-06-2018
poyaday
30-05-2018
poyaday
30-05-2018
Cartoon
Kids 1st
10-06-2018
Kids 1st
09-06-2018
Punchi Panchi
02-06-2018
Kids 1st
27-05-2018
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
19-07-2018
Sinhala Video Songs
19-07-2018
Sinhala Video Songs
19-07-2018
Sinhala Video Songs
12-07-2018
Old Songs
Old Songs
29-09-2016
Old Songs
03-09-2016
Old Songs
04-03-2016
Old Songs
18-01-2016
English Lesson
English Lesson
29-09-2016
English Lesson
03-09-2016
English Lesson
04-03-2016
English Lesson
18-01-2016
Live Show...
Live Show...
11-05-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Mp3 Sinhala Songs
Mp3 Sinhala Songs
21-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
05-10-2016
Italian Lessons
Italian Lessons
29-09-2016
Italian Lessons
03-09-2016
Italian Lessons
04-03-2016
Italian Lessons
18-01-2016
Complete Teledrama