Advertisement
Apr 27, 2017 09:28 pm
wud;H Oqrfhka bj;a ù wdrlaIl wxY fufyhùfï j.lSu Ndr .kakd f,i ckdêm;sjrhd *S,aÙ ud¾I,a ir;a f*dkafialdg l<
jeä úia;r
Apr 27, 2017 03:40 pm
.ïfmd< isxydmsáh m%foaYfha ;reK ujla oi fokl= w;ska iuQy ¥IKhg ,laùfï isoaêh ùäfhda .; lr wka;¾
jeä úia;r
Apr 27, 2017 11:05 am
ikakoaOj jdykj,ska meñKs lKavdhï folla .ï‍fmd< ‍fmd,sia n, m%foaYfha ia:dk foll§ fmf¾od ^25& rd;%S 27 ye&u
jeä úia;r
Apr 27, 2017 08:55 am
W!¾ldjÜ;=frhs m%foaYfha /lshdjlg meñKs ysgmq fmd,sia ks,Odßhl= ksfjil ;ksj isá ldka;djlg isys ke;s lr w;jrhla ls&Iacut
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Apr 28, 2017 09:02 am
2017 cQks ui 15 fjks Èk isg tlai;a wrdì tó¾ys kjr: jdyk kS;shla l%shd;au
jeä úia;r
Apr 27, 2017 09:03 am
lgd¾ys ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j úiska bÈß Èk l
jeä úia;r
Apr 25, 2017 02:12 pm
fi!È wrdìfha msysá idmamq ixlS¾K j, we;s /lshd wjia:d úfoaYsl Y%&
jeä úia;r
Apr 24, 2017 12:46 pm
lgd¾ys /lshdfõ kshq;=j isá Y%S ,dxlsl Y%ñlhska fofofkl=g foday wêl
jeä úia;r
Apr 26, 2017 06:05 pm
kshñ; úiSfï n,m;%hla iys;j fï jkúg jir 15l ld,hla uu b;d,sfha jdih lr
jeä úia;r
Mar 09, 2017 11:34 pm
b;d,sfha ;djld,sl /lshd i|yd meñKSug wjldY ,ndfok .eiÜ m;%sldj ud¾;= ui 13 jk &Eg
jeä úia;r
Feb 27, 2017 10:05 pm
miq.shod b;d,s md¾,sfïka;=j ;SrKh fldg we;s mßÈ 2017 foieïn¾ ui
jeä úia;r
Feb 17, 2017 04:00 pm
b;d,sfha fuu Èkj, wkjir /|Sisák úfoaYslhka b;d,s fmd,sia uQ,ia:dk u.ska kS;s.;
jeä úia;r
Recent Articles
Apr 28, 2017 08:59 am
li, bj;a lsÍu w;HjYH fiajdjla njg m;a lsÍfï .eiÜ ksfõokh wkqu; lr .ek
jeä úia;r
Apr 28, 2017 08:49 am
uyck;djg ydkshla isÿfkdjk mßÈ le<s li< neyer lsÍfï cd;sl m%;sm;a
jeä úia;r
Apr 28, 2017 08:47 am
;,j;=f.dv uxikaêfha§ mqoa.,fhl=g ;shqKq wdhqOj,ska myr§ lmd fldgd >d;kh lr we;s n
jeä úia;r
Apr 28, 2017 08:44 am
kS;s úfrdaë je,s f,dßhla fmd,Sishg w,a,d ÿka nj lshk T;a;=lrefjl= wNsryia f,i
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Apr 19, 2017 11:21 am
,nk cqks 08 fjks Èk ì%;dkHfha yÈis uy ue;sjrKhla le|jk fuka md¾,sfï
jeä úia;r
Mar 14, 2017 09:15 pm
frdaufha Y%S ,xld ;dkdm;s ld¾hd,h 2017 wfm%a,a ui 14" 17 iy 25 hk Èkhkays jid ;
jeä úia;r
Mar 11, 2017 02:47 pm
2016 foieïn¾ ui 14 jeks Èk w;aika lrk ,o kj Y%S ,xld b;d,s oaú md¾
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Tharu Walalla
28-04-2017
Balaya
27-04-2017
Giraya
27-04-2017
MTV News
27-04-2017
Oonna Ottui
27-04-2017
NEWS 1st (10)
27-04-2017
Hiru TV News (9.30)
27-04-2017
Saraswathichandra 184
27-04-2017
Bawathra - 29
27-04-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai - 483
27-04-2017
ITN 9.00pm Sinhala News
27-04-2017
TV1 News1st Prime Time News Sinhala
27-04-2017
Dawasa Sirasa Tv
27-04-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
27-04-2017
Me Adarayai 751
27-04-2017
La Hiru Dahasak (13)
27-04-2017
Hara Kotiya - 82
27-04-2017
Modara Wella (29)
27-04-2017
Pahesara (50)
27-04-2017
Kawurunda Oba Mage - 42
27-04-2017
Deweni Inima - 59
27-04-2017
Sal Sapuna (287)
27-04-2017
Nethu (83)
27-04-2017
Dewliye (53)
27-04-2017
Rupavahini Sinhala News
27-04-2017
Punchi Manali 184
27-04-2017
Jodha Akbar 693
27-04-2017
Swapna 991
27-04-2017
Sadahatama Oba Mage 302
27-04-2017
Sirasa News 1st 7.00
27-04-2017
Muthu Kuda (59)
27-04-2017
Eka Gei Minissu (72)
27-04-2017
Live At8
27-04-2017
Prana (63)
27-04-2017
Travel with Chatura at Udawalawa
27-04-2017
Bodhi 95
27-04-2017
Adarei Man Adarei 367
27-04-2017
Gammadda
27-04-2017
Pooja - 31
27-04-2017
Muthumali (37)
27-04-2017
Bonchi Gedara Indrajala – 76
27-04-2017
Soorayangeth Sooraya 223
27-04-2017
ITN News
27-04-2017
Sidu (189)
27-04-2017
Mage Sanda Obai 250
27-04-2017
Andara Weta
27-04-2017
Derana News
27-04-2017
Doni - 367
27-04-2017
Hiru News
27-04-2017
Ada Derana Lunch Time News
27-04-2017
Nugasewana Featuring Veena Jayakody
27-04-2017
Sahan Ranwala with Aurudu Special Discussion
27-04-2017
Nugasewana Doctor Segment
27-04-2017
Nugasewana Discussion
27-04-2017
Ayubowan Suba Dawasak
27-04-2017
Janahithage Virindu Sural
27-04-2017
8 Pass Jokes
27-04-2017
Balumgala
27-04-2017
Angara Ingara
27-04-2017
Lunch Prime Time News
27-04-2017
Live at 12
27-04-2017
Sirasalindaya
27-04-2017
Dubai Awrudu Festivel 2017
27-04-2017
Gee Mathaka
27-04-2017
News1st Prime Time News Sunrise Sirasa TV
27-04-2017
Pathikada Sirasa TV
27-04-2017
Aluth Parlimenthuwa
27-04-2017
Tharu Walalla
27-04-2017
Derana Aruna
27-04-2017
Paththare Wisthare
27-04-2017
Mul Pituwa Express
27-04-2017
Prof. Ariyarathna Kaluarachchi | Aurudu Special Programme
26-04-2017
Mahajana Sewaya Pinisai
26-04-2017
Artha Tharka
26-04-2017
Man Nathida
27-04-2017
Wenasa
26-04-2017
MTV News
26-04-2017
Saraswathichandra 183
26-04-2017
NEWS 1st (10)
26-04-2017
Hiru TV News (9.30)
26-04-2017
Bawathra - 28
26-04-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai - 482
26-04-2017
Me Adarayai 750
26-04-2017
TV1 News1st Prime Time News Sinhala
26-04-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
26-04-2017
Satana 30 Minutes
26-04-2017
La Hiru Dahasak (12)
26-04-2017
Modara Wella (28)
26-04-2017
Pahesara (49)
26-04-2017
Hara Kotiya (81)
26-04-2017
Kawurunda Numba Mage (41)
26-04-2017
Devliye - 52
26-04-2017
Deweni Inima (58)
26-04-2017
Nethu (82)
26-04-2017
Sal Sapuna (286)
26-04-2017
Jodha Akbar 692
26-04-2017
Sinhala News
NEWS 1st (10)
27-04-2017
Hiru TV News (9.30)
27-04-2017
ITN 9.00pm Sinhala News
27-04-2017
TV1 News1st Prime Time News Sinhala
27-04-2017
English and Tamil news
MTV News
27-04-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
27-04-2017
MTV News
26-04-2017
Shakthi Tv News 1st Tamil News
26-04-2017
Politics
Balaya
27-04-2017
Giraya
27-04-2017
Dawasa Sirasa Tv
27-04-2017
Pathikada Sirasa TV
27-04-2017
Sinhala Films
Meeharakada Buruwada
26-08-2016
SUHADA KOKA
10-05-2016
Pawuru Walalu
03-07-2015
Selinage Walawwa
30-06-2015
Sri Lankan Entertainment
Tharu Walalla
28-04-2017
Oonna Ottui
27-04-2017
Travel with Chatura at Udawalawa
27-04-2017
Andara Weta
27-04-2017
Reality Show
Derana Dance Unlimited
24-04-2017
Derana Dream Star Season 7
23-04-2017
Hiru Mega Stars
22-04-2017
Derana Star City
22-04-2017
Musical Programme
Kapuge 70th
06-04-2016
Mobitel Live Shows
19-02-2016
Hiru Unplugged
19-02-2016
Enco Music Night
14-01-2016
La Hiru Dahasak
La Hiru Dahasak
27-04-2017
La Hiru Dahasak
26-04-2017
La Hiru Dahasak
25-04-2017
La Hiru Dahasak
24-04-2017
Nisala arana
Nisala arana
22-04-2017
Nisala arana
16-04-2017
Nisala arana
15-04-2017
Nisala arana
09-04-2017
Modara Wella
Modara Wella
27-04-2017
Modara Wella
26-04-2017
Modara Wella
25-04-2017
Modara Wella
24-04-2017
Bawathra
Bawathra
27-04-2017
Bawathra
26-04-2017
Bawathra
24-04-2017
Bawathra
21-04-2017
Pooja
Pooja
27-04-2017
Pooja
26-04-2017
Pooja
25-04-2017
Pooja
24-04-2017
Prema Dadayama 2
Prema Dadayama 2
23-04-2017
Prema Dadayama 2
22-04-2017
Prema Dadayama 2
16-04-2017
Prema Dadayama 2
15-04-2017
Aththai Me Adare
Aththai Me Adare
23-04-2017
Aththai Me Adare
22-04-2017
Aththai Me Adare
15-04-2017
Aththai Me Adare
09-04-2017
Palingu Manike
Palingu Manike
06-04-2017
Palingu Manike
05-04-2017
Palingu Manike
04-04-2017
Palingu Manike
03-04-2017
Kawurunda Numba
Kawurunda Numba
27-04-2017
Kawurunda Numba
26-04-2017
Kawurunda Numba
25-04-2017
Kawurunda Numba
24-04-2017
Siyapath Arama
Siyapath Arama
23-04-2017
Siyapath Arama
22-04-2017
Siyapath Arama
16-04-2017
Siyapath Arama
15-04-2017
Akala Sandya
Akala Sandya
13-03-2017
Akala Sandya
11-03-2017
Akala Sandya
09-03-2017
Akala Sandya
07-03-2017
Muthu Mali
Muthu Mali
27-04-2017
Muthu Mali
25-04-2017
Muthu Mali
24-04-2017
Muthu Mali
21-04-2017
Pahasara
Pahasara
27-04-2017
Pahasara
26-04-2017
Pahasara
25-04-2017
Pahasara
24-04-2017
Dewliye
Dewliye
27-04-2017
Dewliye
26-04-2017
Dewliye
25-04-2017
Dewliye
24-04-2017
Okkoma Hondatai
Okkoma Hondatai
23-04-2017
Okkoma Hondatai
22-04-2017
Okkoma Hondatai
22-04-2017
Okkoma Hondatai
16-04-2017
Nil Ahasa Wage
Nil Ahasa Wage
14-03-2017
Nil Ahasa Wage
13-03-2017
Nil Ahasa Wage
10-03-2017
Nil Ahasa Wage
09-03-2017
Deweni Inima
Deweni Inima
27-04-2017
Deweni Inima
26-04-2017
Deweni Inima
25-04-2017
Deweni Inima
24-04-2017
Muthu Kuda
Muthu Kuda
27-04-2017
Muthu Kuda
26-04-2017
Muthu Kuda
25-04-2017
Muthu Kuda
24-04-2017
Aawarjana
Aawarjana
22-04-2017
Aawarjana
15-04-2017
Aawarjana
08-04-2017
Aawarjana
25-03-2017
Eliya Kanda
Eliya Kanda
23-04-2017
Eliya Kanda
22-04-2017
Eliya Kanda
15-04-2017
Eliya Kanda
09-04-2017
Mahamera Pamula
Mahamera Pamula
28-02-2017
Mahamera Pamula
27-02-2017
Mahamera Pamula
23-02-2017
Mahamera Pamula
22-02-2017
Prana
Prana
27-04-2017
Prana
26-04-2017
Prana
25-04-2017
Prana
24-04-2017
Nisala Sanda Oba
Nisala Sanda Oba
17-03-2017
Nisala Sanda Oba
16-03-2017
Nisala Sanda Oba
15-03-2017
Nisala Sanda Oba
14-03-2017
Bawaharana
Bawaharana
18-04-2017
Bawaharana
17-04-2017
Bawaharana
14-04-2017
Bawaharana
13-04-2017
Sikuru Lanthe
Sikuru Lanthe
23-04-2017
Sikuru Lanthe
17-04-2017
Sikuru Lanthe
09-04-2017
Sikuru Lanthe
02-04-2017
Eka Gei Minissu
Eka Gei Minissu
27-04-2017
Eka Gei Minissu
26-04-2017
Eka Gei Minissu
25-04-2017
Eka Gei Minissu
24-04-2017
Premayudha
Premayudha
01-04-2017
Premayudha
25-03-2017
Premayudha
19-03-2017
Premayudha
18-03-2017
His Ahasa Yata
His Ahasa Yata
22-04-2017
His Ahasa Yata
01-04-2017
His Ahasa Yata
25-03-2017
His Ahasa Yata
18-03-2017
Hara Kotiya
Hara Kotiya
27-04-2017
Hara Kotiya
26-04-2017
Hara Kotiya
25-04-2017
Hara Kotiya
24-04-2017
Nethu
Nethu
27-04-2017
Nethu
26-04-2017
Nethu
25-04-2017
Nethu
24-04-2017
Bonchi Gedara Indrajala
Bonchi Gedara Indrajala
27-04-2017
Bonchi Gedara Indrajala
25-04-2017
Bonchi Gedara Indrajala
24-04-2017
Bonchi Gedara Indrajala
21-04-2017
Bodhi
Bodhi
27-04-2017
Bodhi
26-04-2017
Bodhi
25-04-2017
Bodhi
24-04-2017
Swetha GanTheera
Swetha GanTheera
22-04-2017
Swetha GanTheera
22-04-2017
Swetha GanTheera
15-04-2017
Swetha GanTheera
08-04-2017
Sonduru Dadayakkaraya
Sonduru Dadayakkaraya
23-04-2017
Sonduru Dadayakkaraya
17-04-2017
Sonduru Dadayakkaraya
16-04-2017
Sonduru Dadayakkaraya
09-04-2017
Saraswathichandra
Saraswathichandra
27-04-2017
Saraswathichandra
26-04-2017
Saraswathichandra
26-04-2017
Saraswathichandra
24-04-2017
Punchi Manali
Punchi Manali
27-04-2017
Punchi Manali
26-04-2017
Punchi Manali
24-04-2017
Punchi Manali
21-04-2017
Sidu
Sidu
27-04-2017
Sidu
26-04-2017
Sidu
25-04-2017
Sidu
24-04-2017
Anantha
Anantha
13-02-2017
Anantha
10-02-2017
Anantha
09-02-2017
Anantha
08-02-2017
T 20
T 20
25-03-2017
T 20
19-03-2017
T 20
18-03-2017
T 20
12-03-2017
Samanali
Samanali
02-04-2017
Samanali
26-03-2017
Samanali
19-03-2017
Samanali
12-03-2017
Sanda Diya Mankada
Sanda Diya Mankada
23-04-2017
Sanda Diya Mankada
16-04-2017
Sanda Diya Mankada
09-04-2017
Sanda Diya Mankada
09-04-2017
Badde Kulawamiya
Badde Kulawamiya
23-04-2017
Badde Kulawamiya
16-04-2017
Badde Kulawamiya
09-04-2017
Badde Kulawamiya
02-04-2017
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
27-04-2017
Soorayangeth Sooraya
26-04-2017
Soorayangeth Sooraya
25-04-2017
Soorayangeth Sooraya
24-04-2017
Sihina Soya
Sihina Soya
22-04-2017
Sihina Soya
15-04-2017
Sihina Soya
08-04-2017
Sihina Soya
01-04-2017
Maya Pensala
Maya Pensala
06-03-2017
Maya Pensala
03-03-2017
Maya Pensala
02-03-2017
Maya Pensala
01-03-2017
Mage Sanda Obai
Mage Sanda Obai
27-04-2017
Mage Sanda Obai
26-04-2017
Mage Sanda Obai
25-04-2017
Mage Sanda Obai
24-04-2017
Wali Otunna
Wali Otunna
23-04-2017
Wali Otunna
16-04-2017
Wali Otunna
02-04-2017
Wali Otunna
26-03-2017
Se Raja
Se Raja
22-04-2017
Se Raja
15-04-2017
Se Raja
08-04-2017
Se Raja
01-04-2017
Sal Sapuna
Sal Sapuna
27-04-2017
Sal Sapuna
26-04-2017
Sal Sapuna
25-04-2017
Sal Sapuna
24-04-2017
Medisina
Medisina
23-04-2017
Medisina
22-04-2017
Medisina
22-04-2017
Medisina
16-04-2017
Sadahatama Oba Mage
Sadahatama Oba Mage
27-04-2017
Sadahatama Oba Mage
26-04-2017
Sadahatama Oba Mage
25-04-2017
Sadahatama Oba Mage
24-04-2017
Mathu Sambandai
Mathu Sambandai
23-04-2017
Mathu Sambandai
16-04-2017
Mathu Sambandai
26-03-2017
Mathu Sambandai
19-03-2017
Dhoni
Dhoni
27-04-2017
Dhoni
26-04-2017
Dhoni
25-04-2017
Dhoni
24-04-2017
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
27-04-2017
Adarei Man Adarei
26-04-2017
Adarei Man Adarei
25-04-2017
Adarei Man Adarei
24-04-2017
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
24-04-2017
HathDinnath Tharu
20-04-2017
HathDinnath Tharu
30-03-2017
HathDinnath Tharu
29-03-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
Nataka Marai Namaya Hamarai
27-04-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
26-04-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
25-04-2017
Nataka Marai Namaya Hamarai
24-04-2017
Adhiraja Dharmashoka
Adhiraja Dharmashoka
23-04-2017
Adhiraja Dharmashoka
22-04-2017
Adhiraja Dharmashoka
17-04-2017
Adhiraja Dharmashoka
15-04-2017
Jodha Akbar
Jodha Akbar
27-04-2017
Jodha Akbar
26-04-2017
Jodha Akbar
25-04-2017
Jodha Akbar
24-04-2017
Me Adarayai
Me Adarayai
27-04-2017
Me Adarayai
26-04-2017
Me Adarayai
25-04-2017
Me Adarayai
24-04-2017
Dawase Agamika Owadana
Dawase Agamika Owadana
25-04-2017
Dawase Agamika Owadana
30-01-2017
Dawase Agamika Owadana
27-01-2017
Dawase Agamika Owadana
24-01-2017
Swapna
Swapna
27-04-2017
Swapna
26-04-2017
Swapna
25-04-2017
Swapna
24-04-2017
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
22-04-2017
Ridma Rathriya
15-04-2017
Ridma Rathriya
08-04-2017
Ridma Rathriya
18-03-2017
Ong Aataka Naataka
Ong Aataka Naataka
29-11-2016
Ong Aataka Naataka
16-10-2016
Ong Aataka Naataka
15-10-2016
Ong Aataka Naataka
09-10-2016
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
27-04-2017
Balumgala - Neth FM
26-04-2017
Balumgala - Neth FM
25-04-2017
Balumgala - Neth FM
25-04-2017
Little Star
Little Star
31-12-2016
Little Star
11-12-2016
Little Star
20-11-2016
Little Star
22-10-2016
Kopi Kade...
Kopi Kade...
26-04-2017
Kopi Kade...
19-04-2017
Kopi Kade...
12-04-2017
Kopi Kade...
05-04-2017
Atapattama...
Atapattama...
26-04-2017
Atapattama...
19-04-2017
Atapattama...
12-04-2017
Atapattama...
05-04-2017
Doramadalawa
Doramadalawa
24-04-2017
Doramadalawa
18-04-2017
Doramadalawa
11-04-2017
Doramadalawa
03-04-2017
Chat and Music
Chat and Music
21-04-2017
Chat and Music
07-04-2017
Chat and Music
31-03-2017
Chat and Music
31-03-2017
Copy Chat
Copy Chat
23-04-2017
Copy Chat
16-04-2017
Copy Chat
10-04-2017
Copy Chat
09-04-2017
Derana Dream Star...
Derana Dream Star...
16-04-2017
Derana Dream Star...
09-04-2017
Derana Dream Star...
02-04-2017
Derana Dream Star...
01-04-2017
Ranaviru Real Star 5
Ranaviru Real Star 5
21-08-2016
Ranaviru Real Star 5
29-01-2016
Ranaviru Real Star 5
22-01-2016
Ranaviru Real Star 5
15-01-2016
Sirasa Superstar 7
Sirasa Superstar 7
03-07-2016
Sirasa Superstar 7
26-06-2016
Sirasa Superstar 7
19-06-2016
Sirasa Superstar 7
12-06-2016
Ladies Corner...
Ladies Corner...
27-04-2017
Ladies Corner...
27-04-2017
Ladies Corner...
27-04-2017
Ladies Corner...
26-04-2017
Sports
Inside Sport
10-04-2017
Inside Sport
19-03-2017
Inside Sport
20-02-2017
Inside Sport
23-01-2017
Sri Lanka
Sri Lanka
29-09-2016
Sri Lanka
03-09-2016
Sri Lanka
04-03-2016
Sri Lanka
18-01-2016
Dharma Deshana
poyaday
11-04-2017
poyaday
11-04-2017
poyaday
10-04-2017
poyaday
10-04-2017
Cartoon
Punchi Panchi
22-04-2017
Kids 1st
16-04-2017
Kids 1st
09-04-2017
Punchi Panchi
08-04-2017
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
02-04-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Sinhala Video Songs
26-02-2017
Old Songs
Old Songs
29-09-2016
Old Songs
03-09-2016
Old Songs
04-03-2016
Old Songs
18-01-2016
English Lesson
English Lesson
29-09-2016
English Lesson
03-09-2016
English Lesson
04-03-2016
English Lesson
18-01-2016
Live Show...
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Live Show...
25-02-2017
Mp3 Sinhala Songs
Mp3 Sinhala Songs
21-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
05-10-2016
Italian Lessons
Italian Lessons
29-09-2016
Italian Lessons
03-09-2016
Italian Lessons
04-03-2016
Italian Lessons
18-01-2016
Complete Teledrama