More...
Advertisement
   More...
   More...
Dec 10, 2018 05:21 pm
ck yd ksjdi ix.Kkhg wkqj Y%S ,xldfõ ldka;djkaf.a Y%u n<ld iyNd.s;ajh 2006 § 39'5] isg 2014 § 34'7] olajd my;
jeä úia;r
Dec 10, 2018 12:54 pm
uu t<sfha bkakfldg;a fydag,hla flrejd' ñksuereï kvqjlg meg,s,d ;uhs ysf¾ tkak jqfKa''
jeä úia;r
Dec 10, 2018 10:33 am
îu;ska fudag¾r:hla meojQ mqoa.,hl= .,alsiafia§ iy r;au,kdfoa isÿl< wk;=re follska ;sfofkl= Ôú;laIhg m;aj miafof
jeä úia;r
Dec 09, 2018 10:07 pm
miq.shod r;akmqr k.rfha msysá fm!oa.,sl nexl=jlska uqo,a ,nd .ekSug meñKs ;reKfhl=f.a ,laI 03 l uqo,la b;d iQlaIu f,i fidrlï ls&Iac
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Dec 04, 2018 11:41 am
´iag%ේ,shdfõ wdpd¾h Wmdêh yodrñka isák Y%S ,dxlsl fudfydu&
jeä úia;r
Dec 01, 2018 10:08 pm
wfußldfõ wef,iald m%dka;hg n,mE ßÉg¾ udmlfha tall 7 l m%n,;ajfhka h
jeä úia;r
Nov 29, 2018 10:00 pm
we;=<; ksuù ;sfnkafka by< jákdlulska hq;a ,S" iï yd lsß.reඬj,ska'
jeä úia;r
Nov 13, 2018 10:17 am
fuu Y%S ,dxlslhska msßi BY%dh,fha hyf,dï m%foaYfha /ojqï l|jqrlg /f.k f.dia we;s w;r
jeä úia;r
Oct 27, 2018 12:03 am
ud yg isÿjQ widudkH isÿùula fuys m< lsÍug woyia lf,a fkdoekqj;a lñ
jeä úia;r
Sep 25, 2018 02:27 pm
iïmQrK fkdjq idukH mßj¾;khla iu.
jeä úia;r
Sep 11, 2018 02:43 pm
b;d,sh mqrdjg úisß isák wkjir ixl%ulhska kS;s.; lsßfï kj kS;shla kq&y
jeä úia;r
Sep 10, 2018 12:01 pm
fiajlhdf.a uQ,sl wjYH;djka jk ufkdauh yd iudcuh wjYH;do" fi!LH wjYH;djka fukau ;u
jeä úia;r
Recent Articles
Dec 10, 2018 02:44 pm
ue;sinh úiqrejd yeÍug wod< kvq ;Skaÿfjka miqj ckdêm;sjrhdf.a wNsu;h wkqj
jeä úia;r
Dec 10, 2018 02:42 pm
.cuq;= 11la iu.Û iellrejka isõ fofkl= uykqjr m,af,lef,a C%slÜ C%Svdx.Kh wi<&sec
jeä úia;r
Dec 10, 2018 12:58 pm
tlai;a cd;sl mlaI kdhl rks,a úC%uisxy uy;d w;ska ;uka wo Èkfha tu mlaIfha idudðl;a
jeä úia;r
Dec 10, 2018 12:56 pm
l:dkdhl lrE chiQßh uy;dg tfrysj wêlrkhg wmydi lsÍfï fpdaokdjla iïnkaOfh
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Dec 09, 2018 09:02 pm
ù' t*a' tia' wdh;kfha oeka isoao fjk wfYdaNk isÿùula fufia ,shkakg is;=fjñ
jeä úia;r
Dec 08, 2018 10:03 pm
b;d,sfha wekafldkd k.rfha msysá rd;S‍% iudc Yd,djl isÿjQ f;rmSulska mqoa.,hska 06fof
jeä úia;r
Nov 27, 2018 01:32 pm
b;d,sfha kdfmda,s k.rfha ðj;a fjñka jHdmdßl lghq;=j, ksr;j isá Y%s,dxlslfhla
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
DERANA MIDDAY NEWS
10-12-2018
Balumgala
10-12-2018
Lunch Prime Time News
10-12-2018
Live at 12
10-12-2018
News 1st: Breakfast News Sinhala
10-12-2018
Ada Dawasa
10-12-2018
Pathikada
10-12-2018
Derana Dream Star 8
10-12-2018
Para Kiyana Tharuka
10-12-2018
Tharu Walalla
10-12-2018
Paththare Wisthare
10-12-2018
Derana Aruna
10-12-2018
Champion Stars Unlimited
09-12-2018
Derana English News
09-12-2018
Inside Sports
09-12-2018
Sihinayaki Re
09-12-2018
Derana News 10 pm
09-12-2018
Sirasa News 1st 10.00
09-12-2018
Siyatha News
09-12-2018
Copy Chat (Part 2)
09-12-2018
Copy Chat (Part 1)
09-12-2018
News Alerts
09-12-2018
Hiru News 9.55 PM
09-12-2018
TV 1 News
09-12-2018
Shakthi News 8.00
09-12-2018
Rama Seetha Ravanaa-Episode 16
09-12-2018
Maima
09-12-2018
Ravana Episode 05
09-12-2018
Prema Dadayama Season 3 (20)
09-12-2018
Deiyange Rate (65)
09-12-2018
Rupavahini 8.00pm Sinhala News
09-12-2018
Yuwathipathi
09-12-2018
Sonduru Piyasa
09-12-2018
Sirasa Lakshapathi
09-12-2018
Mansala - Episode -39
09-12-2018
Mini Pahana Obai (04)
09-12-2018
Poori Episode 39
09-12-2018
Sri Gauthama Sambuddha 35
09-12-2018
Hiru Star
09-12-2018
Ran Asipatha Episode 10
09-12-2018
Chooti Doo -78
09-12-2018
News 1st: Prime Time Sinhala News - 7 PM
09-12-2018
Maharja Kansa (126)
09-12-2018
Derana News 6.55
09-12-2018
Hiru TV News 6.55
09-12-2018
ITN News
09-12-2018
Sulan Kurullo
09-12-2018
Dialog Prashansa Derana 60 Plus
09-12-2018
7 NOTES Siyatha TV
09-12-2018
Soba
09-12-2018
ITN News
09-12-2018
Siyatha News 12.00 PM
09-12-2018
Kanthoru Moru Episode 43
09-12-2018
My Family
09-12-2018
Danna 5K Season 2 EP 89
09-12-2018
Sonduru Agnyaawa - ITN
09-12-2018
Live at 12 News
09-12-2018
Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm
09-12-2018
Thathwika Final
09-12-2018
Ada Dawasa
09-12-2018
Kadalla
09-12-2018
My Family
09-12-2018
Anyone Can Cook
09-12-2018
Paththare Wisthare
09-12-2018
Derana Aruna
09-12-2018
Youth With Talent - 3G - Episode (06)
09-12-2018
Maima
09-12-2018
Dream Star Season VIII
09-12-2018
Ranil Wickremesinghes real face was seen only after his election
09-12-2018
Dialog Ridma Rathriya
08-12-2018
Thala Bhashana
08-12-2018
News 1st: Prime Time English News - 9 PM
08-12-2018
News 1st (10)
08-12-2018
Hiru TV News 9.55
08-12-2018
Rama Seetha Ravanaa Episode 15
08-12-2018
Me Adarayai
08-12-2018
Prema Dadayama Season 3 (19)
08-12-2018
Sirasa Lakshapathi
08-12-2018
Channel Time
08-12-2018
4 Kendare Episode 09
08-12-2018
Kanthoru Moru
08-12-2018
Rupavahini Sinhala News 8.00pm
08-12-2018
Shakthi News 8.00
08-12-2018
60 Plus Season 02
08-12-2018
Ravana (4)
08-12-2018
Deiyange Ratey Episode 64
08-12-2018
Mansala - Episode -38
08-12-2018
Amma - Hiru Tele Films
08-12-2018
Kitchen Warriors
08-12-2018
Belimal
08-12-2018
Hath Dinnath Tharu
08-12-2018
Leya Saha Laya
08-12-2018
Thriloka Introduction
08-12-2018
Mini Pahana Obai Episode 03
08-12-2018
Sirasa Lakshapathi
08-12-2018
Sri Gauthama Sambuddha 33
08-12-2018
Sinhala News
DERANA MIDDAY NEWS
10-12-2018
Lunch Prime Time News
10-12-2018
Live at 12
10-12-2018
News 1st: Breakfast News Sinhala
10-12-2018
English and Tamil news
Shakthi News 8.00
09-12-2018
Shakthi News 8.00
08-12-2018
07-12-2018
Shakthi News
06-12-2018
Politics
Pathikada
10-12-2018
Maima
09-12-2018
Maima
09-12-2018
Ranil Wickremesinghes real face was seen only after his election
09-12-2018
Sinhala Films
Meeharakada Buruwada
26-08-2016
SUHADA KOKA
10-05-2016
Pawuru Walalu
03-07-2015
Selinage Walawwa
30-06-2015
Sri Lankan Entertainment
Para Kiyana Tharuka
10-12-2018
Tharu Walalla
10-12-2018
Inside Sports
09-12-2018
Sihinayaki Re
09-12-2018
Reality Show
Derana Dream Star 8
10-12-2018
Champion Stars Unlimited
09-12-2018
Hiru Star
09-12-2018
Youth With Talent - 3G - Episode (06)
09-12-2018
Musical Programme
Kapuge 70th
06-04-2016
Mobitel Live Shows
19-02-2016
Hiru Unplugged
19-02-2016
Enco Music Night
14-01-2016
Thriloka
Thriloka
08-12-2018
Punchi Rala
Punchi Rala
06-12-2018
Punchi Rala
05-12-2018
Punchi Rala
04-12-2018
Nirasha
Nirasha
07-12-2018
Nirasha
06-12-2018
Nirasha
05-12-2018
Nirasha
04-12-2018
Sanda Hangila
Sanda Hangila
07-12-2018
Sanda Hangila
06-12-2018
Sanda Hangila
04-12-2018
Sanda Hangila
03-12-2018
Ravana
Ravana
09-12-2018
Ravana
08-12-2018
Ravana
02-12-2018
Ravana
01-12-2018
Mini Pahana Obai
Mini Pahana Obai
09-12-2018
Mini Pahana Obai
08-12-2018
Mini Pahana Obai
02-12-2018
Mini Pahana Obai
01-12-2018
Nisala Vila
Nisala Vila
07-12-2018
Nisala Vila
06-12-2018
Nisala Vila
05-12-2018
Nisala Vila
04-12-2018
Ran Asipatha
Ran Asipatha
09-12-2018
Ran Asipatha
08-12-2018
Ran Asipatha
02-12-2018
Ran Asipatha
01-12-2018
Shani
Shani
07-12-2018
Shani
06-12-2018
Shani
05-12-2018
Shani
05-12-2018
Sulanga Matha Mohothak
Sulanga Matha Mohothak
07-12-2018
Sulanga Matha Mohothak
07-12-2018
Sulanga Matha Mohothak
06-12-2018
Sulanga Matha Mohothak
05-12-2018
Hithata Horen
Hithata Horen
07-12-2018
Hithata Horen
06-12-2018
Hithata Horen
05-12-2018
Hithata Horen
04-12-2018
Idora Wessa
Idora Wessa
07-12-2018
Idora Wessa
06-12-2018
Idora Wessa
05-12-2018
Idora Wessa
04-12-2018
Crime Scene
Crime Scene
06-12-2018
Crime Scene
05-12-2018
Crime Scene
04-12-2018
Crime Scene
03-12-2018
Rama Seetha Ravanaa
Rama Seetha Ravanaa
09-12-2018
Rama Seetha Ravanaa
08-12-2018
Rama Seetha Ravanaa
02-12-2018
Rama Seetha Ravanaa
01-12-2018
Hithata Horen
Hithata Horen
07-12-2018
Hithata Horen
06-12-2018
Hithata Horen
05-12-2018
Hithata Horen
04-12-2018
Praveena 2
Praveena 2
07-12-2018
Praveena 2
06-12-2018
Praveena 2
05-12-2018
Praveena 2
04-12-2018
Sakuge Kathawa
Sakuge Kathawa
07-12-2018
Sakuge Kathawa
06-12-2018
Sakuge Kathawa
05-12-2018
Sakuge Kathawa
04-12-2018
Duvili Ahasa
Duvili Ahasa
07-12-2018
Duvili Ahasa
06-12-2018
Duvili Ahasa
05-12-2018
Duvili Ahasa
04-12-2018
Prema Dadayama 3
Prema Dadayama 3
09-12-2018
Prema Dadayama 3
08-12-2018
Prema Dadayama 3
02-12-2018
Prema Dadayama 3
01-12-2018
Punchi Weerayoo
Punchi Weerayoo
07-12-2018
Punchi Weerayoo
07-12-2018
Punchi Weerayoo
06-12-2018
Punchi Weerayoo
04-12-2018
Rahu
Rahu
21-11-2018
Rahu
20-11-2018
Rahu
19-11-2018
Rahu
17-11-2018
Package Ekak Me
Package Ekak Me
02-11-2018
Package Ekak Me
01-11-2018
Package Ekak Me
31-10-2018
Package Ekak Me
30-10-2018
Sri Siddhartha Gauthama
Sri Siddhartha Gauthama
07-12-2018
Sri Siddhartha Gauthama
06-12-2018
Sri Siddhartha Gauthama
05-12-2018
Sri Siddhartha Gauthama
04-12-2018
Sri Gauthama Sambuddha
Sri Gauthama Sambuddha
09-12-2018
Sri Gauthama Sambuddha
08-12-2018
Sri Gauthama Sambuddha
01-12-2018
Sri Gauthama Sambuddha
22-11-2018
Monara Kadadaasi
Monara Kadadaasi
07-12-2018
Monara Kadadaasi
06-12-2018
Monara Kadadaasi
05-12-2018
Monara Kadadaasi
04-12-2018
Soorya Wachchasa
Soorya Wachchasa
03-12-2018
Soorya Wachchasa
29-11-2018
Soorya Wachchasa
28-11-2018
Soorya Wachchasa
27-11-2018
Wes
Wes
07-12-2018
Wes
06-12-2018
Wes
05-12-2018
Wes
04-12-2018
Kanamadiriyo
Kanamadiriyo
30-11-2018
Kanamadiriyo
29-11-2018
Kanamadiriyo
29-11-2018
Kanamadiriyo
28-11-2018
Mansala
Mansala
09-12-2018
Mansala
08-12-2018
Mansala
02-12-2018
Mansala
01-12-2018
Haras Paara
Haras Paara
29-11-2018
Haras Paara
27-11-2018
Haras Paara
26-11-2018
Haras Paara
26-11-2018
Puri
Puri
09-12-2018
Puri
08-12-2018
Puri
02-12-2018
Puri
01-12-2018
Raja Yogaya
Raja Yogaya
07-12-2018
Raja Yogaya
06-12-2018
Raja Yogaya
05-12-2018
Raja Yogaya
04-12-2018
Kanthoru Moru
Kanthoru Moru
09-12-2018
Kanthoru Moru
08-12-2018
Kanthoru Moru
02-12-2018
Kanthoru Moru
01-12-2018
Dona Katharina
Dona Katharina
07-12-2018
Dona Katharina
06-12-2018
Dona Katharina
05-12-2018
Dona Katharina
04-12-2018
Mini Gan Daela
Mini Gan Daela
30-11-2018
Mini Gan Daela
29-11-2018
Mini Gan Daela
28-11-2018
Mini Gan Daela
27-11-2018
Neela Pabalu
Neela Pabalu
07-12-2018
Neela Pabalu
06-12-2018
Neela Pabalu
05-12-2018
Neela Pabalu
04-12-2018
Prithvi Maha Raja
Prithvi Maha Raja
24-11-2018
Prithvi Maha Raja
18-11-2018
Prithvi Maha Raja
17-11-2018
Prithvi Maha Raja
17-11-2018
Muthu Ahura
Muthu Ahura
07-12-2018
Muthu Ahura
06-12-2018
Muthu Ahura
05-12-2018
Muthu Ahura
04-12-2018
Sanhinda Pamula
Sanhinda Pamula
01-12-2018
Sanhinda Pamula
24-11-2018
Sanhinda Pamula
17-11-2018
Sanhinda Pamula
10-11-2018
Sillara Samanallu
Sillara Samanallu
07-12-2018
Sillara Samanallu
06-12-2018
Sillara Samanallu
05-12-2018
Sillara Samanallu
05-12-2018
Deiyange Rate
Deiyange Rate
09-12-2018
Deiyange Rate
08-12-2018
Deiyange Rate
02-12-2018
Deiyange Rate
01-12-2018
Batti
Batti
06-12-2018
Batti
05-12-2018
Batti
04-12-2018
Batti
03-12-2018
Ape Adare
Ape Adare
07-12-2018
Ape Adare
06-12-2018
Ape Adare
05-12-2018
Ape Adare
05-12-2018
Nethra
Nethra
07-12-2018
Nethra
06-12-2018
Nethra
05-12-2018
Nethra
04-12-2018
Sanda Eliya
Sanda Eliya
07-12-2018
Sanda Eliya
06-12-2018
Sanda Eliya
05-12-2018
Sanda Eliya
04-12-2018
Chooty Du
Chooty Du
09-12-2018
Chooty Du
08-12-2018
Chooty Du
02-12-2018
Chooty Du
01-12-2018
Urumayaka Aragalaya
Urumayaka Aragalaya
07-12-2018
Urumayaka Aragalaya
06-12-2018
Urumayaka Aragalaya
05-12-2018
Urumayaka Aragalaya
04-12-2018
Thamath Adare Nathnam
Thamath Adare Nathnam
07-12-2018
Thamath Adare Nathnam
06-12-2018
Thamath Adare Nathnam
04-12-2018
Thamath Adare Nathnam
03-12-2018
Ahas Maliga
Ahas Maliga
07-12-2018
Ahas Maliga
06-12-2018
Ahas Maliga
05-12-2018
Ahas Maliga
04-12-2018
Kotipathiyo
Kotipathiyo
07-12-2018
Kotipathiyo
06-12-2018
Kotipathiyo
05-12-2018
Kotipathiyo
05-12-2018
Maharaja Kansa
Maharaja Kansa
09-12-2018
Maharaja Kansa
08-12-2018
Maharaja Kansa
07-12-2018
Maharaja Kansa
06-12-2018
Obath Mamath Ayath
Obath Mamath Ayath
07-12-2018
Obath Mamath Ayath
06-12-2018
Obath Mamath Ayath
05-12-2018
Obath Mamath Ayath
04-12-2018
Duwana Lamaya
Duwana Lamaya
07-12-2018
Duwana Lamaya
06-12-2018
Duwana Lamaya
05-12-2018
Duwana Lamaya
04-12-2018
Heenayakda Me
Heenayakda Me
13-11-2018
Heenayakda Me
12-11-2018
Heenayakda Me
09-11-2018
Heenayakda Me
08-11-2018
Deweni Inima
Deweni Inima
07-12-2018
Deweni Inima
06-12-2018
Deweni Inima
05-12-2018
Deweni Inima
04-12-2018
Sidu
Sidu
07-12-2018
Sidu
06-12-2018
Sidu
05-12-2018
Sidu
04-12-2018
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
06-12-2018
Soorayangeth Sooraya
05-12-2018
Soorayangeth Sooraya
04-12-2018
Soorayangeth Sooraya
03-12-2018
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
07-12-2018
Adarei Man Adarei
06-12-2018
Adarei Man Adarei
05-12-2018
Adarei Man Adarei
04-12-2018
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
08-12-2018
HathDinnath Tharu
01-12-2018
HathDinnath Tharu
24-11-2018
HathDinnath Tharu
17-11-2018
Me Adarayai
Me Adarayai
08-12-2018
Me Adarayai
07-12-2018
Me Adarayai
06-12-2018
Me Adarayai
05-12-2018
Dawase Agamika Owadana
Dawase Agamika Owadana
02-08-2017
Dawase Agamika Owadana
01-08-2017
Dawase Agamika Owadana
31-07-2017
Dawase Agamika Owadana
30-07-2017
Swapna
Swapna
07-12-2018
Swapna
06-12-2018
Swapna
05-12-2018
Swapna
04-12-2018
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
08-12-2018
Ridma Rathriya
01-12-2018
Ridma Rathriya
25-11-2018
Ridma Rathriya
17-11-2018
Ong Aataka Naataka
Ong Aataka Naataka
12-12-2017
Ong Aataka Naataka
11-12-2017
Ong Aataka Naataka
29-11-2016
Ong Aataka Naataka
16-10-2016
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
10-12-2018
Balumgala - Neth FM
07-12-2018
Balumgala - Neth FM
06-12-2018
Balumgala - Neth FM
05-12-2018
Little Star
Little Star
03-11-2018
Little Star
27-10-2018
Little Star
31-12-2017
Little Star
24-12-2017
Kopi Kade...
Kopi Kade...
07-12-2018
Kopi Kade...
30-11-2018
Kopi Kade...
23-11-2018
Kopi Kade...
16-11-2018
Atapattama...
Atapattama...
05-12-2018
Atapattama...
28-11-2018
Atapattama...
21-11-2018
Atapattama...
14-11-2018
Doramadalawa
Doramadalawa
03-12-2018
Doramadalawa
26-11-2018
Doramadalawa
19-11-2018
Doramadalawa
12-11-2018
Chat and Music
Chat and Music
07-12-2018
Chat and Music
07-12-2018
Chat and Music
30-11-2018
Chat and Music
24-11-2018
Copy Chat
Copy Chat
09-12-2018
Copy Chat
09-12-2018
Copy Chat
02-12-2018
Copy Chat
25-11-2018
Ladies Corner...
Ladies Corner...
09-12-2018
Ladies Corner...
09-12-2018
Kadella
09-12-2018
Ladies Corner...
09-12-2018
Sports
Sports
26-11-2018
Sports
25-11-2018
Sports
25-11-2018
Sports
24-11-2018
Dharma Deshana
poyaday
07-12-2018
poyaday
01-12-2018
poyaday
30-11-2018
poyaday
30-11-2018
Cartoon
Kids 1st
10-06-2018
Kids 1st
09-06-2018
Punchi Panchi
02-06-2018
Kids 1st
27-05-2018
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
04-12-2018
Sinhala Video Songs
04-12-2018
Sinhala Video Songs
04-12-2018
Sinhala Video Songs
04-12-2018
Old Songs
Old Songs
29-09-2016
Old Songs
03-09-2016
Old Songs
04-03-2016
Old Songs
18-01-2016
English Lesson
English Lesson
29-09-2016
English Lesson
03-09-2016
English Lesson
04-03-2016
English Lesson
18-01-2016
Live Show...
Live Show...
29-11-2018
Live Show...
29-11-2018
Live Show...
29-11-2018
Live Show...
29-11-2018
Mp3 Sinhala Songs
Mp3 Sinhala Songs
21-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
05-10-2016
Italian Lessons
Italian Lessons
29-09-2016
Italian Lessons
03-09-2016
Italian Lessons
04-03-2016
Italian Lessons
18-01-2016
Complete Teledrama