More...
Advertisement
   More...
   More...
Oct 21, 2018 10:53 pm
rdjKd f,i r.mE o,aî¾ ÿïßh kj;ajk f,i ix{djla lsÍug .syska
jeä úia;r
Oct 21, 2018 11:54 am
fi!È cd;sl udOHfõÈhl= fukau wefußlka mqrjeishl= o jk cud,a lfYda.Sf.a w;=reoka ùu f,dj
jeä úia;r
Oct 21, 2018 11:46 am
ysgmq l%slÜ l%svl ik;a chiQßhf.a mq;=f.a 12jk Wmka Èkh Bfhag ^20& fh§ ;snqKd'
jeä úia;r
Oct 20, 2018 06:12 pm
rdjKd rcq mrod rdu l=ureka ,o ch.%yKh ixfla;j;a lrñka bkaÈhdj mj;ajk ÿfiard ieKfl<sfha§ rdjKdf.a
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Oct 21, 2018 12:15 pm
fulaisldkq rch fï jk úg oeä w¾nqOldÍ jd;djrKhlg uqyqK§ isá
jeä úia;r
Oct 18, 2018 03:36 pm
f,nkka rfgys /lshdj ioyd msg;aj f.dia tys§ lsisÿ f;dr;=rla fkdue;s ldka;djla ms<sn|j f;
jeä úia;r
Oct 16, 2018 09:24 am
iafldÜ,ka;fha êjr jD;a;sfha fhÈ isá 40 yeúßÈ Y%S ,dxlsl
jeä úia;r
Oct 15, 2018 01:29 pm
BY%dhd,fha lDIs lafIa;‍%fha /lshd i|yd msg;aj hk Y‍%S ,dxlslhskag jir 05l ùid n,m;&zw
jeä úia;r
Sep 25, 2018 02:27 pm
iïmQrK fkdjq idukH mßj¾;khla iu.
jeä úia;r
Sep 11, 2018 02:43 pm
b;d,sh mqrdjg úisß isák wkjir ixl%ulhska kS;s.; lsßfï kj kS;shla kq&y
jeä úia;r
Sep 10, 2018 12:01 pm
fiajlhdf.a uQ,sl wjYH;djka jk ufkdauh yd iudcuh wjYH;do" fi!LH wjYH;djka fukau ;u
jeä úia;r
Aug 29, 2018 09:53 pm
0 yeúßÈ ,dxlslfhl= fjfrdakd l=ia;=rd fmd,sish úiska miq.sh Èk w;aw
jeä úia;r
Recent Articles
Oct 21, 2018 10:12 pm
miq.sh fhdjqka T,sïmsla l%Svd Wf<af,aÈ Y%S ,xldj ksfhdackh l< fhdjqka u<, l%Svd
jeä úia;r
Oct 21, 2018 12:21 pm
wdckaákdfõ mej;s fhdjqka T,sïmsla u<, l%Svd W<f,a§ óg¾ 2
jeä úia;r
Oct 21, 2018 12:18 pm
nkaOkd.dr rdcldÍ i|yd fmd,sia úfYaI ld¾h n,ld ks,Odßka fhfojqjdg ú
jeä úia;r
Oct 19, 2018 02:07 pm
YS‍% ,xld f¾.=fõ we;eï ks,OdÍka jxpksl f,i lghq;= lrk nj mdßfNda
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Oct 20, 2018 12:28 pm
b;d,shg hdu i|yd ùid ,nd fok nj mjid ;reKhska újdy lrf.k ,laI .kka uqo,a cdjdfï k
jeä úia;r
Oct 10, 2018 08:03 pm
l=,S moku u; jdyk ,nd .kakd iy úfoaY /lshd i|yd mqoa.,hska fhduq lrk nj mjiñka remsh,a
jeä úia;r
Sep 20, 2018 01:57 pm
b;d,sh iy b;d,shdkqjka hkq hqfrdamfha ishÆu cd;Ska w;r b;d jeo.;au ft;sydisl miqìu
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Sihinayaki Re
21-10-2018
Copy Chat
21-10-2018
Cook Pakshaya
21-10-2018
Rama Seetha Rawana (04)
21-10-2018
Shakthi TV News
21-10-2018
Rupavahini Sinhala News 8.00pm
21-10-2018
Prema Dadayama Season 3 (6)
21-10-2018
Sri Gauthama Sambuddha 16
21-10-2018
Hard Talk with Laksman Kiriella
21-10-2018
Kelimadala (8)
21-10-2018
Hiru Star
21-10-2018
Chooti Doo -66
21-10-2018
Sooriya Naayo Episode 39
21-10-2018
Sirasa Lakshapathi
21-10-2018
Deiyange Rate (51)
21-10-2018
Mansala (25)
21-10-2018
Poori (25)
21-10-2018
Maharja Kansa (90)
21-10-2018
Band The Band
21-10-2018
News 1st (7)
21-10-2018
VIVAHA 29TH SEPTEMBER 2018
21-10-2018
Siyatha News 06.00 PM
21-10-2018
Pruthuvi Maharaja (41)
21-10-2018
ITN News
21-10-2018
Derana News 6.55
21-10-2018
Live at 7 News
21-10-2018
Hiru TV News 6.55
21-10-2018
Kiruli Episode 47
21-10-2018
Ada Mehemai
21-10-2018
Hitha Addara
21-10-2018
Live at 12
21-10-2018
Ada Derana Lunch Time News
21-10-2018
Kanthoru Moru
21-10-2018
Sonduru Agnyaawa
21-10-2018
Happy Sunday
21-10-2018
Daanna Pahak
21-10-2018
Kadalla
21-10-2018
Sahanaya
21-10-2018
Thathwika
21-10-2018
Paththare Wisthare
21-10-2018
Derana Aruna
21-10-2018
Anyone Can Cook
21-10-2018
Ada Dawasa
21-10-2018
Punchi Weerayoo (23)
21-10-2018
Thala Bhashana
21-10-2018
Auto Vision
21-10-2018
Dialog Ridma Rathriya
20-10-2018
Youth Olympic Medalist Parami Wasanthi Returns to Sri Lanka
21-10-2018
Pulsar Dare Venture
21-10-2018
Derana Dream Star 8
20-10-2018
Hiru TV News 9.55
20-10-2018
Deiyange Rate (50)
20-10-2018
Derana Little Star 9
20-10-2018
Mansala (24)
20-10-2018
Maharja Kansa (89)
20-10-2018
Prema Dadayama 3 (05)
20-10-2018
Me Adarayai (1166)
20-10-2018
Rama Seetha Rawana (03)
20-10-2018
Hiru TV Art Cafe EP 188
20-10-2018
Belimal
20-10-2018
Poori (24)
20-10-2018
Cook With Fun
20-10-2018
Sirasa Lakshapathi
20-10-2018
News 1st (7)
20-10-2018
Sanhinda Pamula Episode 46
20-10-2018
Chooti Doo -65
20-10-2018
Sooriya Naayo Episode 38
20-10-2018
Sri Gauthama Sambuddha - 15
20-10-2018
4th ODI - England tour of Sri Lanka 2018
20-10-2018
Travel with Chathura
20-10-2018
Kanthoru Moru
20-10-2018
Pruthuvi Maharaja (40)
20-10-2018
Derana News 6.55
20-10-2018
Hiru TV News 6.55
20-10-2018
Live at 7 News
20-10-2018
ITN News
20-10-2018
Kiruli (46)
20-10-2018
Maya Sakmana (46)
20-10-2018
Kitchen Warriors
20-10-2018
Belimal with Peshala and Denuwan 20th October 2018
20-10-2018
Ada Derana Lunch Time News
20-10-2018
Live at 12
20-10-2018
Sarthaka Jeevithayakata Athwelak
20-10-2018
Kitchen Warriors
20-10-2018
Suba Dawasa
20-10-2018
Ada Dawasa
20-10-2018
Derana Aruna
20-10-2018
Paththare Wisthare
20-10-2018
Derana English News
19-10-2018
Live at 10.30
19-10-2018
Black and White
19-10-2018
Leya Saha Laya
19-10-2018
Chat and Music
19-10-2018
Hathara Kendare
20-10-2018
News 1st - 10pm
19-10-2018
Leya Saha Laya
19-10-2018
Sinhala News
Rupavahini Sinhala News 8.00pm
21-10-2018
News 1st (7)
21-10-2018
Siyatha News 06.00 PM
21-10-2018
ITN News
21-10-2018
English and Tamil news
Shakthi TV News
21-10-2018
Shakthi TV News
19-10-2018
Shakthi News
18-10-2018
Shakthi TV News
17-10-2018
Politics
Hard Talk with Laksman Kiriella
21-10-2018
Youth Olympic Medalist Parami Wasanthi Returns to Sri Lanka
21-10-2018
To prepare two super luxury hotels secretly
19-10-2018
Wedapiliwela
19-10-2018
Sinhala Films
Meeharakada Buruwada
26-08-2016
SUHADA KOKA
10-05-2016
Pawuru Walalu
03-07-2015
Selinage Walawwa
30-06-2015
Sri Lankan Entertainment
Sihinayaki Re
21-10-2018
Cook Pakshaya
21-10-2018
Kelimadala (8)
21-10-2018
Sirasa Lakshapathi
21-10-2018
Reality Show
Hiru Star
21-10-2018
Derana Dream Star 8
20-10-2018
Derana Little Star 9
20-10-2018
Nimna Hiranya - Grand Finale Sri Lankas Got Talent
18-10-2018
Musical Programme
Kapuge 70th
06-04-2016
Mobitel Live Shows
19-02-2016
Hiru Unplugged
19-02-2016
Enco Music Night
14-01-2016
Rama Seetha Ravanaa
Rama Seetha Ravanaa
21-10-2018
Rama Seetha Ravanaa
20-10-2018
Rama Seetha Ravanaa
13-10-2018
Hithata Horen
Hithata Horen
12-10-2018
Hithata Horen
12-10-2018
Hithata Horen
05-10-2018
Hithata Horen
04-10-2018
Muhudu Manali
Muhudu Manali
19-10-2018
Muhudu Manali
18-10-2018
Muhudu Manali
17-10-2018
Muhudu Manali
16-10-2018
Praveena 2
Praveena 2
19-10-2018
Praveena 2
18-10-2018
Praveena 2
17-10-2018
Praveena 2
16-10-2018
Sakuge Kathawa
Sakuge Kathawa
19-10-2018
Sakuge Kathawa
18-10-2018
Sakuge Kathawa
17-10-2018
Sakuge Kathawa
16-10-2018
Duvili Ahasa
Duvili Ahasa
19-10-2018
Duvili Ahasa
18-10-2018
Duvili Ahasa
17-10-2018
Duvili Ahasa
16-10-2018
Prema Dadayama 3
Prema Dadayama 3
21-10-2018
Prema Dadayama 3
20-10-2018
Prema Dadayama 3
14-10-2018
Prema Dadayama 3
13-10-2018
Punchi Weerayoo
Punchi Weerayoo
21-10-2018
Punchi Weerayoo
19-10-2018
Punchi Weerayoo
18-10-2018
Punchi Weerayoo
18-10-2018
Rahu
Rahu
19-10-2018
Rahu
18-10-2018
Rahu
17-10-2018
Rahu
16-10-2018
Package Ekak Me
Package Ekak Me
19-10-2018
Package Ekak Me
18-10-2018
Package Ekak Me
17-10-2018
Package Ekak Me
16-10-2018
Sri Siddhartha Gauthama
Sri Siddhartha Gauthama
19-10-2018
Sri Siddhartha Gauthama
18-10-2018
Sri Siddhartha Gauthama
17-10-2018
Sri Siddhartha Gauthama
16-10-2018
Sri Gauthama Sambuddha
Sri Gauthama Sambuddha
21-10-2018
Sri Gauthama Sambuddha
20-10-2018
Sri Gauthama Sambuddha
13-10-2018
Sri Gauthama Sambuddha
06-10-2018
Monara Kadadaasi
Monara Kadadaasi
19-10-2018
Monara Kadadaasi
19-10-2018
Monara Kadadaasi
18-10-2018
Monara Kadadaasi
17-10-2018
Ahimi
Ahimi
19-10-2018
Ahimi
18-10-2018
Ahimi
17-10-2018
Ahimi
16-10-2018
Soorya Wachchasa
Soorya Wachchasa
18-10-2018
Soorya Wachchasa
17-10-2018
Soorya Wachchasa
16-10-2018
Soorya Wachchasa
15-10-2018
Pota Vetiya
Pota Vetiya
19-10-2018
Pota Vetiya
18-10-2018
Pota Vetiya
17-10-2018
Pota Vetiya
16-10-2018
Wes
Wes
19-10-2018
Wes
18-10-2018
Wes
17-10-2018
Wes
16-10-2018
Kanamadiriyo
Kanamadiriyo
19-10-2018
Kanamadiriyo
18-10-2018
Kanamadiriyo
17-10-2018
Kanamadiriyo
16-10-2018
Mansala
Mansala
21-10-2018
Mansala
20-10-2018
Mansala
14-10-2018
Mansala
13-10-2018
Haras Paara
Haras Paara
19-10-2018
Haras Paara
18-10-2018
Haras Paara
16-10-2018
Haras Paara
15-10-2018
Puri
Puri
21-10-2018
Puri
20-10-2018
Puri
14-10-2018
Puri
13-10-2018
Ilandari Hendewa
Ilandari Hendewa
17-10-2018
Ilandari Hendewa
16-10-2018
Ilandari Hendewa
15-10-2018
Ilandari Hendewa
11-10-2018
Raja Yogaya
Raja Yogaya
19-10-2018
Raja Yogaya
18-10-2018
Raja Yogaya
17-10-2018
Raja Yogaya
16-10-2018
Kanthoru Moru
Kanthoru Moru
21-10-2018
Kanthoru Moru
20-10-2018
Kanthoru Moru
14-10-2018
Kanthoru Moru
14-10-2018
Dona Katharina
Dona Katharina
19-10-2018
Dona Katharina
18-10-2018
Dona Katharina
17-10-2018
Dona Katharina
16-10-2018
Thaththa
Thaththa
23-09-2018
Thaththa
22-09-2018
Thaththa
16-09-2018
Thaththa
15-09-2018
Eka Diga Kathawak
Eka Diga Kathawak
16-09-2018
Eka Diga Kathawak
15-09-2018
Eka Diga Kathawak
09-09-2018
Eka Diga Kathawak
08-09-2018
Mini Gan Daela
Mini Gan Daela
19-10-2018
Mini Gan Daela
18-10-2018
Mini Gan Daela
17-10-2018
Mini Gan Daela
16-10-2018
Thuththiri
Thuththiri
21-09-2018
Thuththiri
20-09-2018
Thuththiri
19-09-2018
Thuththiri
18-09-2018
Sooriya Naayo
Sooriya Naayo
21-10-2018
Sooriya Naayo
20-10-2018
Sooriya Naayo
14-10-2018
Sooriya Naayo
13-10-2018
Neela Pabalu
Neela Pabalu
19-10-2018
Neela Pabalu
18-10-2018
Neela Pabalu
17-10-2018
Neela Pabalu
16-10-2018
Prithvi Maha Raja
Prithvi Maha Raja
21-10-2018
Prithvi Maha Raja
20-10-2018
Prithvi Maha Raja
14-10-2018
Prithvi Maha Raja
13-10-2018
Feng Shui Gedara
Feng Shui Gedara
05-10-2018
Feng Shui Gedara
04-10-2018
Feng Shui Gedara
03-10-2018
Feng Shui Gedara
02-10-2018
Maya Sakmana
Maya Sakmana
20-10-2018
Maya Sakmana
14-10-2018
Maya Sakmana
13-10-2018
Maya Sakmana
07-10-2018
Kiruli
Kiruli
21-10-2018
Kiruli
20-10-2018
Kiruli
14-10-2018
Kiruli
14-10-2018
Kirilliyo
Kirilliyo
04-10-2018
Kirilliyo
03-10-2018
Kirilliyo
02-10-2018
Kirilliyo
01-10-2018
Muthu Ahura
Muthu Ahura
19-10-2018
Muthu Ahura
18-10-2018
Muthu Ahura
17-10-2018
Muthu Ahura
16-10-2018
Sanhinda Pamula
Sanhinda Pamula
20-10-2018
Sanhinda Pamula
13-10-2018
Sanhinda Pamula
06-10-2018
Sanhinda Pamula
29-09-2018
Sillara Samanallu
Sillara Samanallu
19-10-2018
Sillara Samanallu
18-10-2018
Sillara Samanallu
17-10-2018
Sillara Samanallu
16-10-2018
Deiyange Rate
Deiyange Rate
21-10-2018
Deiyange Rate
20-10-2018
Deiyange Rate
14-10-2018
Deiyange Rate
13-10-2018
Batti
Batti
19-10-2018
Batti
19-10-2018
Batti
18-10-2018
Batti
17-10-2018
Ape Adare
Ape Adare
19-10-2018
Ape Adare
18-10-2018
Ape Adare
17-10-2018
Ape Adare
16-10-2018
Nethra
Nethra
19-10-2018
Nethra
18-10-2018
Nethra
17-10-2018
Nethra
16-10-2018
Sanda Eliya
Sanda Eliya
19-10-2018
Sanda Eliya
18-10-2018
Sanda Eliya
17-10-2018
Sanda Eliya
16-10-2018
Sangeethe
Sangeethe
05-05-2018
Sangeethe
21-04-2018
Sangeethe
18-03-2018
Sangeethe
11-03-2018
Chooty Du
Chooty Du
21-10-2018
Chooty Du
20-10-2018
Chooty Du
14-10-2018
Chooty Du
13-10-2018
Urumayaka Aragalaya
Urumayaka Aragalaya
19-10-2018
Urumayaka Aragalaya
18-10-2018
Urumayaka Aragalaya
17-10-2018
Urumayaka Aragalaya
16-10-2018
Thamath Adare Nathnam
Thamath Adare Nathnam
19-10-2018
Thamath Adare Nathnam
18-10-2018
Thamath Adare Nathnam
17-10-2018
Thamath Adare Nathnam
16-10-2018
Dankuda Banda
Dankuda Banda
26-09-2018
Dankuda Banda
10-09-2018
Dankuda Banda
07-09-2018
Dankuda Banda
04-09-2018
Ahas Maliga
Ahas Maliga
19-10-2018
Ahas Maliga
18-10-2018
Ahas Maliga
17-10-2018
Ahas Maliga
16-10-2018
Digvijaya
Digvijaya
05-10-2018
Digvijaya
04-10-2018
Digvijaya
03-10-2018
Digvijaya
02-10-2018
Kotipathiyo
Kotipathiyo
19-10-2018
Kotipathiyo
18-10-2018
Kotipathiyo
17-10-2018
Kotipathiyo
16-10-2018
Sandata Diwra Kiyannam
Sandata Diwra Kiyannam
06-10-2018
Sandata Diwra Kiyannam
29-09-2018
Sandata Diwra Kiyannam
28-09-2018
Sandata Diwra Kiyannam
23-09-2018
Maharaja Kansa
Maharaja Kansa
21-10-2018
Maharaja Kansa
20-10-2018
Maharaja Kansa
14-10-2018
Maharaja Kansa
14-10-2018
Obath Mamath Ayath
Obath Mamath Ayath
19-10-2018
Obath Mamath Ayath
18-10-2018
Obath Mamath Ayath
17-10-2018
Obath Mamath Ayath
16-10-2018
Chandra Nandini
Chandra Nandini
26-09-2018
Chandra Nandini
25-09-2018
Chandra Nandini
24-09-2018
Chandra Nandini
21-09-2018
Duwana Lamaya
Duwana Lamaya
19-10-2018
Duwana Lamaya
18-10-2018
Duwana Lamaya
17-10-2018
Duwana Lamaya
16-10-2018
Handaya
Handaya
31-08-2018
Handaya
30-08-2018
Handaya
29-08-2018
Handaya
28-08-2018
Heenayakda Me
Heenayakda Me
19-10-2018
Heenayakda Me
18-10-2018
Heenayakda Me
17-10-2018
Heenayakda Me
16-10-2018
Deweni Inima
Deweni Inima
19-10-2018
Deweni Inima
18-10-2018
Deweni Inima
17-10-2018
Deweni Inima
16-10-2018
Sidu
Sidu
19-10-2018
Sidu
18-10-2018
Sidu
17-10-2018
Sidu
16-10-2018
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
18-10-2018
Soorayangeth Sooraya
15-10-2018
Soorayangeth Sooraya
12-10-2018
Soorayangeth Sooraya
11-10-2018
Medisina
Medisina
16-09-2018
Medisina
15-09-2018
Medisina
09-09-2018
Medisina
08-09-2018
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
19-10-2018
Adarei Man Adarei
18-10-2018
Adarei Man Adarei
17-10-2018
Adarei Man Adarei
16-10-2018
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
13-10-2018
HathDinnath Tharu
06-10-2018
HathDinnath Tharu
29-09-2018
HathDinnath Tharu
22-09-2018
Me Adarayai
Me Adarayai
20-10-2018
Me Adarayai
19-10-2018
Me Adarayai
18-10-2018
Me Adarayai
17-10-2018
Dawase Agamika Owadana
Dawase Agamika Owadana
02-08-2017
Dawase Agamika Owadana
01-08-2017
Dawase Agamika Owadana
31-07-2017
Dawase Agamika Owadana
30-07-2017
Swapna
Swapna
19-10-2018
Swapna
18-10-2018
Swapna
17-10-2018
Swapna
16-10-2018
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
20-10-2018
Ridma Rathriya
13-10-2018
Ridma Rathriya
07-10-2018
Ridma Rathriya
29-09-2018
Ong Aataka Naataka
Ong Aataka Naataka
12-12-2017
Ong Aataka Naataka
11-12-2017
Ong Aataka Naataka
29-11-2016
Ong Aataka Naataka
16-10-2016
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
18-10-2018
Balumgala - Neth FM
17-10-2018
Balumgala - Neth FM
16-10-2018
Balumgala - Neth FM
15-10-2018
Little Star
Little Star
31-12-2017
Little Star
24-12-2017
Little Star
31-12-2016
Little Star
11-12-2016
Kopi Kade...
Kopi Kade...
19-10-2018
Kopi Kade...
12-10-2018
Kopi Kade...
05-10-2018
Kopi Kade...
28-09-2018
Atapattama...
Atapattama...
17-10-2018
Atapattama...
10-10-2018
Atapattama...
03-10-2018
Atapattama...
26-09-2018
Doramadalawa
Doramadalawa
16-10-2018
Doramadalawa
08-10-2018
Doramadalawa
01-10-2018
Doramadalawa
17-09-2018
Chat and Music
Chat and Music
19-10-2018
Chat and Music
19-10-2018
Chat and Music
12-10-2018
Chat and Music
05-10-2018
Copy Chat
Copy Chat
21-10-2018
Copy Chat
15-10-2018
Copy Chat
15-10-2018
Copy Chat
30-09-2018
Ladies Corner...
Wivaha
21-10-2018
Kadella
21-10-2018
Ladies Corner...
21-10-2018
Ladies Corner...
20-10-2018
Sports
Sports
20-10-2018
Sports
18-10-2018
Sports
08-10-2018
Sports
24-09-2018
Dharma Deshana
poyaday
18-10-2018
poyaday
15-10-2018
poyaday
13-10-2018
poyaday
10-10-2018
Cartoon
Kids 1st
10-06-2018
Kids 1st
09-06-2018
Punchi Panchi
02-06-2018
Kids 1st
27-05-2018
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
16-10-2018
Sinhala Video Songs
16-10-2018
Sinhala Video Songs
09-10-2018
Sinhala Video Songs
09-10-2018
Old Songs
Old Songs
29-09-2016
Old Songs
03-09-2016
Old Songs
04-03-2016
Old Songs
18-01-2016
English Lesson
English Lesson
29-09-2016
English Lesson
03-09-2016
English Lesson
04-03-2016
English Lesson
18-01-2016
Live Show...
Live Show...
05-10-2018
Live Show...
05-10-2018
Live Show...
27-09-2018
Live Show...
27-09-2018
Mp3 Sinhala Songs
Mp3 Sinhala Songs
21-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
05-10-2016
Italian Lessons
Italian Lessons
29-09-2016
Italian Lessons
03-09-2016
Italian Lessons
04-03-2016
Italian Lessons
18-01-2016
Complete Teledrama