he Bogambara prison is no more

The government has decided to permanently close the country's oldest and the second largest prison established by the British colonial rulers in the 19th century.More...

Advertisement

Time to buy Christmas Gifts

Christmas gifts are an integral part of the joyful celebration of Christmas. The gifts received from our friends and loved ones over the years make up some of the sweetest memories.

   More...

Time to buy Christmas Gifts

Christmas gifts are an integral part of the joyful celebration of Christmas. The gifts received from our friends and loved ones over the years make up some of the sweetest memories.

   More...
Jun 19, 2019 10:43 am
lD;Su yoj;la yryd ñksfil= ðj;a lrùfï kùk l%uhla fidhd.ekSug weußldkq fglaidia m%dka;fha ffjoH lKavdhula úis
jeä úia;r
Jun 19, 2019 09:57 am
mYapd;a urK mÍlaIKfha§ fy<sù we;af;a ukaofmdaIKh fya;=fjka orejd ñhf.dia we;s njhs'
jeä úia;r
Jun 18, 2019 03:39 pm
ls;=kqjkaf.a Ôú;fha iqn Èkh f,i i,lk miq.sh wfm%a,a 21 jeksodg Wodù ;snqKq mdial= bßod Èk lgqjmsáh m%fo
jeä úia;r
Jun 18, 2019 03:24 pm
fï ojiaj, fld<U k.rfha ießirk ldka;djla .ek fndfyda fokdf.a wjOdkh fhduq fjñka mj;skjd'
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Apr 23, 2019 07:26 pm
miq.shod Èjhsfka foajia:dk iy ixpdrl fydag,a b,lal lrf.k t,a, jQ ;%ia; m%ydrh ksid ñh.
jeä úia;r
Apr 16, 2019 10:33 pm
tx.,ka;fha ,kavka kqjr ¨gka .=jka f;dgqmf<a§ bl=;a od w;awvx.=jg f.k uqod yereKq Y‍%
jeä úia;r
Apr 12, 2019 10:45 pm
ta io u;g BY‍%dh,h hejq wNHjldY hdkh iog f.dvneiaiúug hdfïÈ wk;=rlg m;a&uacut
jeä úia;r
Apr 08, 2019 03:54 pm
md;a*hskav¾ moku ,nk jif¾ fld<U § bkaÈhka id.rfha wdrlaIdj yd mßm
jeä úia;r
May 19, 2019 10:47 pm
lDIs wxYfha wdh;kj, fiajlhka yer wfkla ish¿u wxYhkays fm!oa.,sl wdh;kj," l¾udka; Yd,dj
jeä úia;r
May 04, 2019 09:55 am
b;d,s hg f.kajd .ekSug woyia lrkafka kï 2019 uehs ui isg my; ioyka wdldrhg ,shlshú,s b&E
jeä úia;r
Apr 09, 2019 11:17 pm
wjidkfha wm ljqre;a ld,hla ;siafi n,dk ysgmq j;= ùid
jeä úia;r
Apr 09, 2019 11:26 am
yeuodu fuu msgqfjka iy wksla udOH j,ska wms lshk fohla ;ud fldg fld,h fkdfyd;a ßisÜ mgfhk
jeä úia;r
Recent Articles
Jun 19, 2019 10:32 am
bl=;aod lla‍I.; l< rdjKd tl pkao%sldj ks¾udKh l< furg m¾fhaIK bxðfkarejk
jeä úia;r
Jun 19, 2019 09:33 am
fmdf,dkakrej - uvl,mqj m%Odk ud¾.fha je,slkao" fijKmsáh m%foaYfha§ wo ^19& w&
jeä úia;r
Jun 18, 2019 09:28 pm
mdial= bßod m%ydrh iïnkaOfhka oekg w;awvx.=jg f.k isák 13 fofkl= óg fmr udi
jeä úia;r
Jun 18, 2019 03:31 pm
fojk iy ;=kajk ia:dk ;r. 3 ne.ska ch.;a ms<sfj,ska kjiS,ka;h iy bka§h lKavdhug ysñ&ug
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Jun 14, 2019 03:44 pm
,dxlslhkg jvd;a myiqodhl iy l%udkql+, fiajdjka iemhsu ioyd b;d,s ;dkdm;s ld¾hd,h .kakdjQ h&iu
jeä úia;r
May 09, 2019 11:21 pm
b;d,sfha *sfrkais k.rfha Ôj;a jk Y%S ,dxlsl ;reKshl jk 19 yeúßÈ isxydr uqo
jeä úia;r
Mar 21, 2019 03:08 pm
wm%sldkq fik.d,a nia ßhÿrd úiska m%dK wemlrejka f,i orejka 51 fofkl= meyerf.k ,skd
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Ape Hada
19-06-2019
RU Dawase Paththara
19-06-2019
Balumgala
19-06-2019
Pathikada
19-06-2019
Breakfast News Sinhala
19-06-2019
Lassana Dawasak
19-06-2019
Siyatha News 06.00 AM
19-06-2019
Tharu Walalla
19-06-2019
Paththare Wisthare
19-06-2019
Derana Aruna
19-06-2019
Ada Dawasa
19-06-2019
Satana
18-06-2019
Iwa
19-06-2019
Theeranaya
19-06-2019
Waada Pitiya
19-06-2019
News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM
18-06-2019
Former Kattankudy OIC speechless before Fonsekas interrogation
18-06-2019
Hiru News 9.55 PM
18-06-2019
Click Episode 07
18-06-2019
Derana News 10.00 PM
18-06-2019
Hiru TV Morning Show | EP 1707
18-06-2019
Hamuwemu Aye Sansare (120)
18-06-2019
TV 1 News
18-06-2019
Me Adarayai (1356)
18-06-2019
Sihinayaka Seya | Episode 85
18-06-2019
Dadayam Babaru Episode 77
18-06-2019
Ammai Thaththai - U.D.R.I.Gunasekara
18-06-2019
Muthu Ahura (301)
18-06-2019
HiruTv Morning Show
18-06-2019
Batti - Episode 316
18-06-2019
Maayima TV1
18-06-2019
Neela Pabalu (287)
18-06-2019
Adarei Man Adarei | Episode 923
18-06-2019
Blackmail Episode 41
18-06-2019
Sudu Adagena Kalu Awidin (51)
18-06-2019
Ran Bandi Minisu Episode 46
18-06-2019
Rupavahini Sinhala News 8.00 pm
18-06-2019
Hiru TV Morning Show EP 1706
18-06-2019
News 1st Prime Time Tamil News 8 PM
18-06-2019
Jeevithaya Athi Thura Episode 26
18-06-2019
Adarawanthiyo (04)
18-06-2019
Sakkaran - Episode 111
18-06-2019
Amuthu Rasikaya Episode - 84
18-06-2019
Aaganthukaya Episode 65
18-06-2019
Ahas Maliga Episode 350
18-06-2019
Deweni Inima (616)
18-06-2019
Praveena 2
18-06-2019
Thoodu Episode 88
18-06-2019
Husmak Tharamata Episode 33
18-06-2019
Kumi Episode 12
18-06-2019
Sangeethe (92)
18-06-2019
Isira Bawaya (36)
18-06-2019
Maharaja Kansa-Episode-317
18-06-2019
Hathe Kalliya Episode 22
18-06-2019
Siyatha News 06.00 PM
18-06-2019
Susumaka Ima Episode 14
18-06-2019
Muthu - Episode 54
18-06-2019
Oba Nisa - Episode 85
18-06-2019
Sidu (747)
18-06-2019
Derana News 6.55
18-06-2019
News 1st (7)
18-06-2019
Prarthana Mal Episode 20
18-06-2019
Live at 7 News
18-06-2019
ITN News
18-06-2019
Panditha Rama-Episode 91
18-06-2019
Surayangeth Suraya (774)
18-06-2019
Emy Episode 42
18-06-2019
Hiru News 6.55 PM
18-06-2019
Shani (153)
18-06-2019
Ayubowan Suba Dawasak
18-06-2019
Ada Derana Lunch Time News
18-06-2019
Viridu Bana (Saththubhakka Jathakaya) MV Gunadasa
18-06-2019
Ehipassiko
18-06-2019
Balumgala
18-06-2019
Prarthana Mal (21)
18-06-2019
Siyatha Paththare 18-06-2019
18-06-2019
Lunch Prime Time News
18-06-2019
Hathweni Peya
18-06-2019
Live at 12
18-06-2019
Siyatha News 06.00 AM
18-06-2019
Malbara Derana
18-06-2019
Lassana Dawasak
18-06-2019
Tharu Walalla
18-06-2019
News 1st: Breakfast News Sinhala
18-06-2019
Pathikada
18-06-2019
Paththare Wisthare
18-06-2019
Derana Aruna
18-06-2019
Ada Dawasa
18-06-2019
Sirasa News 1st 10.00
17-06-2019
Salakuna
17-06-2019
Derana 360
17-06-2019
Doramadalawa
17-06-2019
Ilakkaya
17-06-2019
Derana News 10.00 PM
17-06-2019
Hiru News 9.55 PM
17-06-2019
Click Episode 06
17-06-2019
Sinhala News
RU Dawase Paththara
19-06-2019
Breakfast News Sinhala
19-06-2019
Siyatha News 06.00 AM
19-06-2019
Paththare Wisthare
19-06-2019
English and Tamil news
News 1st Prime Time Tamil News 8 PM
18-06-2019
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM | (17-06-2019)
17-06-2019
Shakthi News 8.00 PM
16-06-2019
Shakthi News 8.00 PM
15-06-2019
Politics
Pathikada
19-06-2019
Satana
18-06-2019
Theeranaya
19-06-2019
Waada Pitiya
19-06-2019
Sinhala Films
Meeharakada Buruwada
26-08-2016
SUHADA KOKA
10-05-2016
Pawuru Walalu
03-07-2015
Selinage Walawwa
30-06-2015
Sri Lankan Entertainment
Ape Hada
19-06-2019
Lassana Dawasak
19-06-2019
Tharu Walalla
19-06-2019
Iwa
19-06-2019
Reality Show
Derana Champion Stars
17-06-2019
Hiru Super Dancer Season 2 EPISODE 27
16-06-2019
Hiru Super Dancer 2
15-06-2019
Hiru Super Dancer 2
09-06-2019
Musical Programme
Kapuge 70th
06-04-2016
Mobitel Live Shows
19-02-2016
Hiru Unplugged
19-02-2016
Enco Music Night
14-01-2016
Adarawanthiyo
Adarawanthiyo
18-06-2019
Api Denna
Api Denna
11-06-2019
Click
Click
18-06-2019
Click
14-06-2019
Click
13-06-2019
Click
11-06-2019
Divi Kadru
Divi Kadru
10-06-2019
Nirawarana
Nirawarana
15-06-2019
Nirawarana
09-06-2019
Nirawarana
08-06-2019
Kumi
Kumi
18-06-2019
Kumi
17-06-2019
Kumi
13-06-2019
Kumi
12-06-2019
Prarthana Mal
Prarthana Mal
18-06-2019
Prarthana Mal
18-06-2019
Prarthana Mal
17-06-2019
Prarthana Mal
17-06-2019
Susumaka Ima
Susumaka Ima
18-06-2019
Susumaka Ima
17-06-2019
Susumaka Ima
14-06-2019
Susumaka Ima
13-06-2019
Hathe Kalliya
Hathe Kalliya
18-06-2019
Hathe Kalliya
17-06-2019
Hathe Kalliya
14-06-2019
Hathe Kalliya
13-06-2019
Kema
Kema
06-06-2019
Kema
05-06-2019
Kema
04-06-2019
Kema
03-06-2019
Jeevithaya Athi Thura
Jeevithaya Athi Thura
18-06-2019
Jeevithaya Athi Thura
17-06-2019
Jeevithaya Athi Thura
14-06-2019
Jeevithaya Athi Thura
13-06-2019
Husmak Tharamata
Husmak Tharamata
18-06-2019
Husmak Tharamata
17-06-2019
Husmak Tharamata
14-06-2019
Husmak Tharamata
13-06-2019
Nobidena Pathuma
Nobidena Pathuma
24-05-2019
Nobidena Pathuma
23-05-2019
Nobidena Pathuma
22-05-2019
Nobidena Pathuma
21-05-2019
Helankada
Helankada
16-06-2019
Helankada
15-06-2019
Helankada
09-06-2019
Helankada
08-06-2019
Isira Bawaya
Isira Bawaya
18-06-2019
Isira Bawaya
17-06-2019
Isira Bawaya
16-06-2019
Isira Bawaya
15-06-2019
Blackmail
Blackmail
18-06-2019
Blackmail
17-06-2019
Blackmail
14-06-2019
Blackmail
13-06-2019
Aemee
Aemee
18-06-2019
Aemee
17-06-2019
Aemee
14-06-2019
Aemee
13-06-2019
Nihanda Doni
Nihanda Doni
16-06-2019
Nihanda Doni
15-06-2019
Nihanda Doni
09-06-2019
Nihanda Doni
08-06-2019
Ran Bendi Minissu
Ran Bendi Minissu
18-06-2019
Ran Bendi Minissu
17-06-2019
Ran Bendi Minissu
14-06-2019
Ran Bendi Minissu
13-06-2019
Muthu
Muthu
18-06-2019
Muthu
17-06-2019
Muthu
13-06-2019
Muthu
12-06-2019
Yan
Yan
15-06-2019
Yan
09-06-2019
Yan
08-06-2019
Yan
02-06-2019
Aganthukaya
Aganthukaya
18-06-2019
Aganthukaya
17-06-2019
Aganthukaya
14-06-2019
Aganthukaya
13-06-2019
Sudu Andagena Kalu Awidin
Sudu Andagena Kalu Awidin
18-06-2019
Sudu Andagena Kalu Awidin
17-06-2019
Sudu Andagena Kalu Awidin
13-06-2019
Sudu Andagena Kalu Awidin
12-06-2019
Husma Watena Mal
Husma Watena Mal
15-06-2019
Husma Watena Mal
09-06-2019
Husma Watena Mal
08-06-2019
Husma Watena Mal
02-06-2019
Oba Ena Thuru
Oba Ena Thuru
07-05-2019
Oba Ena Thuru
07-05-2019
Oba Ena Thuru
03-05-2019
Oba Ena Thuru
01-05-2019
Dadayam babharu
Dadayam babharu
18-06-2019
Dadayam babharu
17-06-2019
Dadayam babharu
14-06-2019
Dadayam babharu
13-06-2019
Hansa Pihatu
Hansa Pihatu
17-06-2019
Hansa Pihatu
14-06-2019
Hansa Pihatu
13-06-2019
Hansa Pihatu
13-06-2019
Sihinayaka Seya
Sihinayaka Seya
18-06-2019
Sihinayaka Seya
17-06-2019
Sihinayaka Seya
14-06-2019
Sihinayaka Seya
13-06-2019
Modara Bambaru
Modara Bambaru
07-06-2019
Modara Bambaru
06-06-2019
Modara Bambaru
05-06-2019
Modara Bambaru
04-06-2019
Oba Nisa
Oba Nisa
18-06-2019
Oba Nisa
17-06-2019
Oba Nisa
14-06-2019
Oba Nisa
13-06-2019
Panditha Rama
Panditha Rama
18-06-2019
Panditha Rama
17-06-2019
Panditha Rama
14-06-2019
Panditha Rama
13-06-2019
Thoodu
Thoodu
18-06-2019
Thoodu
17-06-2019
Thoodu
14-06-2019
Thoodu
13-06-2019
Amuthu Rasikaya
Amuthu Rasikaya
18-06-2019
Amuthu Rasikaya
17-06-2019
Amuthu Rasikaya
14-06-2019
Amuthu Rasikaya
13-06-2019
Sangeethe
Sangeethe
18-06-2019
Sangeethe
17-06-2019
Sangeethe
14-06-2019
Sangeethe
13-06-2019
Isuru Sangramaya
Isuru Sangramaya
20-05-2019
Isuru Sangramaya
17-05-2019
Isuru Sangramaya
16-05-2019
Isuru Sangramaya
15-05-2019
Weeraya Gedara Awith
Weeraya Gedara Awith
15-06-2019
Weeraya Gedara Awith
09-06-2019
Weeraya Gedara Awith
08-06-2019
Weeraya Gedara Awith
02-06-2019
Iru Deva
Iru Deva
02-05-2019
Iru Deva
30-04-2019
Iru Deva
29-04-2019
Iru Deva
29-04-2019
Sakkaran
Sakkaran
18-06-2019
Sakkaran
17-06-2019
Sakkaran
14-06-2019
Sakkaran
13-06-2019
Hamuwemu Aye Sansare
Hamuwemu Aye Sansare
18-06-2019
Hamuwemu Aye Sansare
17-06-2019
Hamuwemu Aye Sansare
14-06-2019
Hamuwemu Aye Sansare
13-06-2019
Nirasha
Nirasha
10-05-2019
Nirasha
09-05-2019
Nirasha
08-05-2019
Nirasha
07-05-2019
Sanda Hangila
Sanda Hangila
24-05-2019
Sanda Hangila
23-05-2019
Sanda Hangila
21-05-2019
Sanda Hangila
20-05-2019
Ravana
Ravana
16-06-2019
Ravana
15-06-2019
Ravana
09-06-2019
Ravana
08-06-2019
Mini Pahana Obai
Mini Pahana Obai
16-06-2019
Mini Pahana Obai
15-06-2019
Mini Pahana Obai
09-06-2019
Mini Pahana Obai
08-06-2019
Ran Asipatha
Ran Asipatha
15-06-2019
Ran Asipatha
09-06-2019
Ran Asipatha
08-06-2019
Ran Asipatha
02-06-2019
Shani
Shani
18-06-2019
Shani
17-06-2019
Shani
14-06-2019
Shani
13-06-2019
Rama Seetha Ravanaa
Rama Seetha Ravanaa
16-06-2019
Rama Seetha Ravanaa
15-06-2019
Rama Seetha Ravanaa
09-06-2019
Rama Seetha Ravanaa
08-06-2019
Praveena 2
Praveena 2
18-06-2019
Praveena 2
17-06-2019
Praveena 2
14-06-2019
Praveena 2
13-06-2019
Prema Dadayama 3
Prema Dadayama 3
16-06-2019
Prema Dadayama 3
15-06-2019
Prema Dadayama 3
09-06-2019
Prema Dadayama 3
08-06-2019
Sri Siddhartha Gauthama
Sri Siddhartha Gauthama
17-05-2019
Sri Siddhartha Gauthama
16-05-2019
Sri Siddhartha Gauthama
15-05-2019
Sri Siddhartha Gauthama
14-05-2019
Kanthoru Moru
Kanthoru Moru
15-06-2019
Kanthoru Moru
08-06-2019
Kanthoru Moru
01-06-2019
Kanthoru Moru
26-05-2019
Neela Pabalu
Neela Pabalu
18-06-2019
Neela Pabalu
17-06-2019
Neela Pabalu
14-06-2019
Neela Pabalu
13-06-2019
Muthu Ahura
Muthu Ahura
18-06-2019
Muthu Ahura
17-06-2019
Muthu Ahura
14-06-2019
Muthu Ahura
13-06-2019
Deiyange Rate
Deiyange Rate
02-06-2019
Deiyange Rate
01-06-2019
Deiyange Rate
26-05-2019
Deiyange Rate
25-05-2019
Batti
Batti
18-06-2019
Batti
17-06-2019
Batti
14-06-2019
Batti
13-06-2019
Ahas Maliga
Ahas Maliga
18-06-2019
Ahas Maliga
17-06-2019
Ahas Maliga
14-06-2019
Ahas Maliga
13-06-2019
Maharaja Kansa
Maharaja Kansa
18-06-2019
Maharaja Kansa
17-06-2019
Maharaja Kansa
16-06-2019
Maharaja Kansa
15-06-2019
Deweni Inima
Deweni Inima
18-06-2019
Deweni Inima
17-06-2019
Deweni Inima
14-06-2019
Deweni Inima
14-06-2019
Sidu
Sidu
18-06-2019
Sidu
17-06-2019
Sidu
14-06-2019
Sidu
13-06-2019
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
18-06-2019
Soorayangeth Sooraya
17-06-2019
Soorayangeth Sooraya
14-06-2019
Soorayangeth Sooraya
13-06-2019
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
18-06-2019
Adarei Man Adarei
17-06-2019
Adarei Man Adarei
14-06-2019
Adarei Man Adarei
13-06-2019
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
02-02-2019
HathDinnath Tharu
26-01-2019
HathDinnath Tharu
12-01-2019
HathDinnath Tharu
29-12-2018
Me Adarayai
Me Adarayai
18-06-2019
Me Adarayai
17-06-2019
Me Adarayai
14-06-2019
Me Adarayai
13-06-2019
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
16-06-2019
Ridma Rathriya
09-06-2019
Ridma Rathriya
02-06-2019
Ridma Rathriya
25-05-2019
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
19-06-2019
Balumgala - Neth FM
18-06-2019
Balumgala - Neth FM
17-06-2019
Balumgala - Neth FM
14-06-2019
Little Star
Little Star
03-11-2018
Little Star
27-10-2018
Little Star
31-12-2017
Little Star
24-12-2017
Kopi Kade...
Kopi Kade...
16-06-2019
Kopi Kade...
15-06-2019
Kopi Kade...
09-06-2019
Kopi Kade...
08-06-2019
Atapattama...
Atapattama...
12-06-2019
Atapattama...
29-05-2019
Atapattama...
22-05-2019
Atapattama...
15-05-2019
Doramadalawa
Doramadalawa
17-06-2019
Doramadalawa
16-06-2019
Doramadalawa
10-06-2019
Doramadalawa
03-06-2019
Chat and Music
Chat and Music
15-06-2019
Chat and Music
08-06-2019
Chat and Music
31-05-2019
Chat and Music
25-05-2019
Copy Chat
Copy Chat
09-06-2019
Copy Chat
03-06-2019
Copy Chat
02-06-2019
Copy Chat
28-05-2019
Ladies Corner...
Liyathambara
17-06-2019
Ladies Corner...
15-06-2019
Ladies Corner...
15-06-2019
Kadella
15-06-2019
Sports
Sports
17-06-2019
Sports
16-06-2019
Sports
16-06-2019
Sports
12-06-2019
Dharma Deshana
poyaday
18-06-2019
poyaday
18-06-2019
poyaday
17-06-2019
poyaday
17-06-2019
Cartoon
Punchi Panchi
14-01-2019
Kids 1st
10-06-2018
Kids 1st
09-06-2018
Punchi Panchi
02-06-2018
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
16-06-2019
Sinhala Video Songs
16-06-2019
Sinhala Video Songs
06-06-2019
Sinhala Video Songs
06-06-2019
Old Songs
Old Songs
29-09-2016
Old Songs
03-09-2016
Old Songs
04-03-2016
Old Songs
18-01-2016
English Lesson
English Lesson
29-09-2016
English Lesson
03-09-2016
English Lesson
04-03-2016
English Lesson
18-01-2016
Live Show...
Live Show...
16-06-2019
Live Show...
16-06-2019
Live Show...
16-06-2019
Live Show...
16-06-2019
Mp3 Sinhala Songs
Mp3 Sinhala Songs
21-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
10-11-2016
Mp3 Sinhala Songs
05-10-2016
Italian Lessons
Italian Lessons
29-09-2016
Italian Lessons
03-09-2016
Italian Lessons
04-03-2016
Italian Lessons
18-01-2016
Complete Teledrama